Premieaanvraag na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren 2012

Stap 1 van 5 : waar werd de isolatie geplaatst?

* Verplicht in te vullen

Zorg ervoor dat je de nodige documenten digitaal beschikbaar hebt, zoals de factuur, het energieprestatiecertificaat of het attest van de aannemer. Je moet deze toevoegen voordat je de aanvraag kan doorsturen.
Enkel een volledig ingevuld formulier met bijlagen is een geldige aanvraag.

Gegevens van het uitvoeringsadres

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers, beginnend met 54144.
Je vindt dit nummer terug op je elektriciteitsfactuur.


Deze premie geldt enkel voor bestaande woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006!

Gegevens van de woning, wooneenheid of het woongebouw


Stap 2 van 5 : premievoorwaarden

* Verplicht in te vullen

Algemene voorwaarden
 • De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning, wooneenheid of woongebouw die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Infrax.

 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

 • De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

 • De premie is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2012.

 • De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor éénzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

 • Infrax behoudt het recht om -in elke fase van het project- zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Infrax het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. De toekenning van de premie betekent niet dat Infrax verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van medeeigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker voor werkzaamheden aan de private delen.

 • De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand. De verwerking van de persoonsgegevens heeft het beheer van de reglementaire of contractuele relatie met de klant tot doel. De persoonsgegevens kunnen in het kader van informatie- of promotiecampagnes door Infrax ook meegedeeld worden aan derden tenzij u zich schriftelijk verzet tegen dergelijke mededeling via een brief gericht aan het hierna vermelde adres. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek te richten aan Infrax, Koningsstraat 55, bus 15, 1000 Brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens).

 • Behoudens ingeval van afwijking in de onderhavige voorwaarden voor de premieaanvraag, zijn de algemene voorwaarden van Infrax zoals terug te vinden op de website van Infrax, tevens van toepassing.

Actievoorwaarden muurisolatie 2012
 • Indien er zowel spouwmuurisolatie als buitenmuurisolatie geplaatst wordt, kan de premie nooit hoger zijn dan 2 000 euro.

 • Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

 • De berekening van de premie gebeurt op basis van het oppervlak dat met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief moet meegestuurd worden.

 • Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, voor meerdere wooneenheden, dan geldt de maximale premie per wooneenheid.

 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006. Herbouw komt niet in aanmerking.

 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m², de RD-waarde of warmteweerstand en de dikte (buitenmuur), de lambda-waarde (spouwmuur), de datum van uitvoering van de werken in geval van spouwmuurisolatie en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.

 • De spouwmuur- of buitenmuurisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.

Eisen voor spouwmuurisolatie:

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter.

 • De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.

 • Alleen na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.

 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/m².K bedragen.

 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.

 • Voor werken die werden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. Voor werken die na 30 juni 2012 werden uitgevoerd, kan de premie slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.

 • De premieaanvraag dient in geval van spouwmuurisolatie, voor werken uitgevoerd vanaf 1 juli 2012, eveneens vergezeld te zijn van een kopie van de verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

Eisen voor buitenmuurisolatie:

 • De RD-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2 m²K/W bedragen. De RD-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).

 • De RD-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.

 • De lambdawaarden volgens ATG-keuring die gebruikt worden voor de berekening van de RD-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002. De lambdawaarden van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website www.butgb.be.

 • Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De lambdawaarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website www.vibe.be.

 • Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer of een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

 • Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard.


De premieaanvraag is enkel geldig na aanvaarding van de voorwaarden!

Stap 3 van 5 : wie vraagt de premie aan?

* Verplicht in te vullen

Gegevens aanvragerVerzendadres van de aanvrager
formaat BE12123412346253

Beschermde klant


Voorwaarden beschermde klant.

Stap 4 van 5: plaatsing en gegevens van het isolatiemateriaal

* Verplicht in te vullen


Enkel een aannemer mag de isolatie plaatsen. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.

Plaatsing door een aannemer


Gegevens isolatiemateriaal (na-isolatie van spouwmuren)

cm

W/mK

Gegevens isolatiemateriaal (na-isolatie aan de buitenkant van buitenmuren)


cm

cm

m²K/W

Attest aannemer
-
-
bv. 71.1-123-12345

nog een bijlage opladen

Voor plaatsing van spouwmuurisolatie na 30 juni 2012 kunnen Infrax of het Vlaams Energieagentschap controleren of er voldaan is aan de STS.


Infrax heeft het recht de aannemer te contacteren om de correctheid van het ingevulde attest na te gaan.

Stap 5 van 5 : bijlagen

* Verplicht in te vullen

Bijlagen

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m², de RD-waarde of warmteweerstand en de dikte (buitenmuur), de lambda-waarde (spouwmuur) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing. Voeg deze hier toe.De aanvrager gaat er mee akkoord dat Infrax de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Heeft u hulp nodig?