Inschrijfformulier

Ondergetekende

  

Emailnieuwsbrief

  

Factuur gegevens

  

Is in bezit van

  

Schrijft zich in voor

De bedragen zijn inclusief inschrijfgeld, lesboeken, werkmappen en examengeld, maar exclusief herexamen

* De opleiding Leiding geven in een zwembad en Zwembadmachinist worden niet per cursusplaats gegeven, hiervoor wordt met de kandidaat doorgesproken waar de opleiding gevolgd gaat worden.


Schrijft zich in voor 
Benodigde documenten / kopieën

Bij inzenden inschrijfformulier (voor de 1e keer) de volgende bescheiden meezenden:
1. Kopie van uw ID-bewijs (paspoort of  identiteitskaart)
2.  Één recente pasfoto

Is op de site van SOZON terecht gekomen via:

  

Verplichtingen

Verplichtingen SOZON

 • SOZON verplicht zich de opleiding te (laten) verzorgen door voldoende deskundig personeel.
 • Als de opleiding of een deel daarvan, als gevolg van het ontbreken van onvoldoende deskundig personeel geen doorgang vindt, heeft de cursist recht op hetzij een evenredige teruggave van het cursusgeld, hetzij de mogelijkheid het betreffende deel op een andere dag/of tijdstip in te halen.
Verplichtingen van de cursist:
 • Voor de duur van de gehele cursus is de cursist verplicht zich te houden aan de huisregels van het zwembad en de specifieke huisregels die gelden voor de ruimten  waarin de opleiding wordt gegeven.
 • De cursist is gehouden de aanwijzingen van de docenten nauwgezet op te volgen.
 • Vanaf de inschrijfdatum dient de cursist de opleiding te volgen. Bij tussentijds terugtrekken is cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij het later opnieuw volgen van de opleiding is de cursist wederom opnieuw het cursusgeld verschuldigd.
 • De cursusgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijnen te worden voldaan (1maand na factuur datum). Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij het niet tijdig betalen van de gelden wordt per maand 5% extra in rekening gebracht, bij het in gebreke zijn van betalingen zal na 3 maanden een incassobureau de honneurs van de opleiding voor zwemonderwijzer verder waarnemen.
 • Het cursusgeld dient binnen een maand na factuur datum betaald te worden, termijnbetaling is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
 • Indien, na twee maanden na factuur datum, het cursusgeld nog niet binnen is bij de stichting SOZON, zal de cursist uitgesloten worden voor verdere deelname aan de opleiding. Zodra de cursusgelden binnen zijn zal de cursist weer tot de opleiding toe worden gelaten.
 • Inschrijving is bindend. De cursist dient de opleiding, bij inschrijving van meerdere certificeerbare eenheden, achter elkaar te volgen.
 • Voorafgaande aan de opleiding wordt een zwemtest afgenomen. Een ieder is verplicht deze test te doorlopen.
 • Cursist blijft eindverantwoordelijke ten aanzien van betaling van de opleiding.
 • Cursist ontvangt (indien geslaagd) zijn/haar certificaat/diploma indien het cursusgeld binnen is.
 • Restitutie van cursusgelden is slechts mogelijk wanneer om medische redenen moet worden afgezien van (verdere) deelname. Verzoeken om restitutie van cursusgelden (naar evenredigheid van de nog te volgen opleiding) kunnen uitsluitend schriftelijk en onder bijvoeging van een geldige doktersverklaring bij de coördinator van de stichting worden ingediend. De kosten die hieruit voortvloeien dienen door de cursist zelf bekostigd te worden. De cursist dient tevens zelf een arts (anders dan de eigen huisarts) te raadplegen.

Ruimte voor vragen en aanvullingen:

  

Akkoordverklaring