FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN E.D. LOURENZÁ  TEMPORADA 2019/2020
ENTREGA Inscripcións:NO CONCELLO DE LOURENZÁ, OU VÍA INTRANET.
www.edlourenza.blogspot.com
Dacordo coa LeI Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle Que os Datos
 Que se solicitan no Presente Formulario Pasarán a Formar Parte dun ficheiro debidamente Inscrito na Axencia 
Española de Protección de Datos, Responsabilidade dos concellos, coa finalidade de Xestión das 
escolas. Vostede pode exercer os dereitos de Oposición, Acceso, Rectificación e CANCELACION dirixíndose A Nosa 
Dirección coa Súa solicitud e fotocopia hacer seu Documento Nacional de Identidade.
AUTORIZO ó USO e publication hacer nome e imaxes Fotográficas na web (blog) das Escolas; usándoas semper de forma
respetuosa, aire decoro e Responsabilidade; respetando en TODO Momento o Dereito á honra e á Intimidade familiares e 
persoal, sendo unicamente o BSG desta Paxina web (blog) Sobre Temas Relacionados Con actividades deportivas das 
Escolas e never Revelando Datos persoais. 
En Caso de NO AUTORIZAR MARCAR AQUÍ:

Report abuse