Teach For Thailand Fellowship Program 2019 |ลงทะเบียน


Teach For Thailand


คำถามก่อนสมัคร

Page 2

ข้อมูลเบื้องต้น
  • โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นการทำงานเต็มเวลาควบคู่กับการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำสังคมรุ่นใหม่
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรายได้น้อยเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในระดับห้องเรียน และริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชน (Community Project) ที่ตนไปปฏิบัติงาน
  • ตลอดระยะเวลาสองปี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีพ และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท
  • หลังสองปี ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนให้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในรูปแบบต่างๆ (เช่น โอกาสการทำงาน ทุนเพื่อการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการริเริ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น) ภายใต้เครือข่าย Teach For Thailand Ambassador ร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  • โครงการจะวัดคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละกระบวนการผ่าน 8 สมรรถนะ
คำเตือน
เราขอแนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดของโครงการฯ ให้รอบด้านก่อนที่จะทำการสมัคร ที่เว็บไซต์ของเรา

เริ่มใบสมัคร: ข้อมูลส่วนตัว

คำแนะนำ
  • เมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนนี้เสร็จ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อกรอกใบสมัครต่อ
  • ข้อมูลส่วนนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนเท่านั้น
  • ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะพิจารณาใบสมัครของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณได้กรอกใบสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
ตัวอย่าง: 0812345678 หรือ: +331234567 ถ้าเป็นหมายเลขต่างประเทศ
วว/ดด/ปปปป (พุทธศักราช)
สถานะปัจจุบัน


โปรดระบุปีที่คุณศึกษาเป็นเทอมสุดท้าย ไม่ใช่ปีการศึกษา เช่น ถ้าคุณจบการศึกษาเดือน มิ.ย. 2560 กรุณาใส่ "2560"
โปรดระบุปีที่คุณศึกษาเป็นเทอมสุดท้าย ไม่ใช่ปีการศึกษา เช่น ถ้าคุณจะจบการศึกษาเดือน มิ.ย. 2560 กรุณาใส่ "2560"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"
ถ้ายังว่างงานให้ใส่ "ไม่มี"

ชื่อเต็ม และวิทยาเขต(ถ้ามี)

กรุณาเลือกชื่อคณะให้ถูกต้อง


เช่น  คอมพิวเตอร์ การคลัง ภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โปรดทราบว่า ผลการศึกษาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่จะถูกพิจารณาควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่นๆ
บางมหาวิทยาลัย หรือบางประเทศอาจจะมีวิธีให้คะแนนแตกต่างกัน  หากมหาวิทยาลัยของคุณไม่ได้ใช้ระบบ GPA  กรุณาเลือก"อื่น ๆ" แล้วระบุคะแนนพร้อมคำอธิบาย (คะแนนของคุณ/คะแนนรวม เช่น 85/100 หรือ 400/500) ในช่องด้านล่างนี้  
เกี่ยวกับ Teach For Thailandกรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดยืนยัน