Berekening ROSI

Stap #1: De kosten van een storing berekenen




De maatregelen die u reeds heeft getroffen en die de kans op en/of impact van dit type storingen moeten verkleinen – b.v. backups, antivirus-programma's, brandvertragingssystemen en andere maatregelen die relevant zijn voor deze storing.




Bijvoorbeeld databases, software, elektronische en/of papieren documenten, etc.

Bijvoorbeeld hardware, kantoorruimte, voorzieningen, meubilair, overige infrastructure, etc.

Kies de munteenheid die u bij deze berekening wilt gebruiken.

De kosten van de diensten van leveranciers en partners die zich zouden voordoen als gevolg van de storing – technici, schoonmakers, PR & marketing, juridisch, financieel, etc. Deze kosten kunnen gemaakt worden bij de divisie waar de storing zich voordoet, maar ook bij divisies die indirect de gevolgen van de storing voelen. Als dergelijke kosten zich niet zouden voordoen, vul dan eenvoudigweg 0 in.

Welke gereedschappen, goederen en/of materialen zou u moeten aanschaffen vanwege de schade die de storing veroorzaakt? Als er geen zouden zijn, vul dan eenvoudigweg 0 in.

Bijvoorbeeld reiskosten, bonussen, betaalde overuren, etc. Deze kosten kunnen direct te maken hebben met het oplossen van de storing, of indirecte gevolgen zijn – bijvoorbeeld het achteraf oplossen van achterstallig werk. Als dit soort kosten zich niet zouden voordoen, vul dan eenvoudigweg 0 in.

Voor het geval u juridische of contractuele verplichtingen hebt om producten/diensten te leveren op een vooraf bepaald niveau, maar deze niet kunt realiseren vanwege de storing. Als dit niet van toepassing is op uw situatie, vul dan eenvoudigweg 0 in.


Vul 0 of niets in als er geen overige kosten zijn.

%
De marge is gelijk aan de netto inkomsten via verkoop, minus de kosten van de verkochte producten/diensten.

Als uw bedrijf niet in staat is om op het verwachte niveau diensten/producten te leveren, kunt u een deel van uw omzet mislopen. Hou rekening met verloren inkomsten tijdens de storing (let hierbij op de lengte van negatieve gevolgen) en met de inkomsten die u mis zou lopen door klanten die als gevolg van de storing zouden vertrekken. Als dit niet relevant voor u is, vul dan eenvoudigweg 0 in.

Vanwege de directe negatieve gevolgen van de storing en omdat uw management en personeel op het oplossen van de storing gericht zullen zijn, zult u waarschijnlijk minder nieuwe klanten kunnen aannemen dan normaal. Bereken de totale inkomsten die u op deze manier zou mislopen. Als dit niet relevant voor u is, vul dan eenvoudigweg 0 in.

Hoeveelheid die u van de verzekeringsmaatschappij zou ontvangen omdat de middelen die door de storing zijn beïnvloed daarvoor zijn verzekerd. Als dit niet zo is, vul dan eenvoudigweg 0 in.

(Wordt automatisch berekend – in uw munteenheid). SLE = Kosten van externe diensten + Aanschafkosten + Personeelskosten + Boetes + Overige Kosten – Claims verzekering + (Gedorven inkomsten van bestaande klanten + Gedorven inkomsten van mogelijke klanten) * Gemiddelde marge

Hou rekening met bedreigingen en zwakheden, alsmede met bestaande beveiligingsmaatregelen.

(Wordt automatisch berekend – in uw munteenheid) ALE = SLE * waarschijnlijkheid (hoe vaak een dergelijke storing voorkomt).
   
   
Stap #2: De kosten en baten van bescherming uitrekenen
Als de jaarlijkse kosten van beveiligingsmaatregelen (beschermingskosten) minder zijn dan de Annualized Loss Expectancy (ALE), dan zijn de maatregelen winstgevend. En omgekeerd.

Beschrijf een enkele beveiligingsmaatregel (controle) of een verzameling maatregelen die getroffen zouden worden om de negatieve gevolgen van een storing uit Stap #1 in te perken.

Hoe vaak zou een storing zich kunnen voordoen als deze maatregelen worden toegepast?

%
Hoeveel vermindering van de SLE zou het invoeren van deze maatregel(en) opleveren? De maatregelen zouden de reactietijd voor het oplossen van de storing kunnen verminderen, de duur van de storing kunnen verkorten, het aantal getroffen lokaties, divisies of processen kunnen beperken, de hoeveelheid aangetaste gegevens kunnen minimaliseren, het aantal geraakte fysieke middelen kunnen verminderen, of de schade aan die middelen kunnen beperken. Als er geen vermindering in enig opzicht zou zijn, vul dan 0 in.

Bijvoorbeeld de waarde van hardware en andere gereedschappen, software, consultingdiensten, ondersteuning tijdens invoering, etc. Hou ook rekening met reiskosten, trainingskosten en andere kosten die nodig zijn voor de werknemers die aan de invoering van beveiligingsmaatregelen werken.

Hoeveel jaar zou de maatregel effectief gebruikt kunnen worden, voor hij achterhaald of anderszins onbruikbaar is geworden?

Wat zou de verkoopwaarde van de maatregel(en) zijn na de gebruiksperiode? Als er bijvoorbeeld gereeedschap is dat verkocht kan worden, wat zou daar dan de realistische marktwaarde van?

Alle kosten (op jaarbasis) van leveranciers en partners die nodig zijn voor normale handhaving van de beveiligingsmaatregel(en) – bijvoorbeeld onderhoud, audits, analyse, consulting, periodieke training, testen, leasen, kosten infrastructuur, etc.

Hoeveel mandagen zijn er jaarlijks nodig voor het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen? Denk aan de werknemers die nodig zijn om de maatregelen uit te voeren, te onderhouden, te analyseren, te testen, te verbeteren en te overzien; denk ook aan de tijd die nodig is voor regelmatige trainingen van deze werknemers.

Totale kosten van één gemiddelde werknemer op jaarbasis – bruto salaris, arbeidsvoorwaarden, andere kosten.

Totale hoeveelheid beschikbare werkdagen voor een gemiddelde werknemer gedurende een jaar. Denk hierbij aan weekends, vakantiedagen, vrije dagen, etc., en trek deze van 365 af.


Als er geen zijn, vul dan 0 in.

(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.)
 
 
Conclusie
De investering in deze beveiligingsmaatregel(en) is winstgevend als het laatste veld hieronder (ROSI) positief is.

Als het negatief is, is de investering niet winstgevend.

(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.) De waarde van Single Loss Expectancy (SLE) als de effecten van de maatregel in acht worden genomen. SLE (met ingevoerde maatregelen) = SLE (aanvankelijk, zonder maatregelen) * (100 - % reductie SLE).

(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.) De waarde van de Annual Loss Expectancy (ALE) als de effecten van de beveiligingsmaatregelen in acht zijn genomen. ALE = SLE (met ingevoerde maatregelen) * storingsfrequentie (met ingevoerde maatregelen)

(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.) De afname van de jaarlijkse risicoblootstelling (ALE) als gevolg van de invoering van de beveiligingsmaatregel. Risicobeperking = ALE (aanvankelijk, zonder maatregelen) – ALE (met ingevoerde maatregelen).

(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.) Dit is de jaarlijkse winst die wordt geboekt door in de beveiligingsmaatregel te investeren.  ROSI = risicobeperking − jaarlijkse kosten bescherming

%
(Wordt automatisch uitgerekend – in uw munteenheid.) Dit is de winst als percentage van de kosten van de maatregel(en). ROSI (percentage) = ROSI (absoluut)/ jaarlijkse kosten bescherming * 100%.

De gegevens uit dit formulier zullen naar dit e-mailadres worden gestuurd zodra u op “Verzenden” drukt.