Edit section title
    לחצן צרפתית   לחצן ספרדית   לחצן רוסית   לחצן אנגלית

מכירת חמץ – ערב פסח תשפ"ג

בס"ד
הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב דוד סתיו, יו"ר "ארגון רבני צהר" ורב העיר שהם, להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך
 י"ד בניסן ה'תשפ"ג בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם/תם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.
* מתן פרטים אישיים מוטעים, יכול לגרום לכך שלא יווצר אישור מכירת חמץ כראוי ולא ישלח אל מוכרי החמץ עצמם.


מכירת החמץ תתקיים על ידי הרב דוד סתיו, יו"ר ״ארגון רבני צהר״ 


המכירה באתר צהר תסתיים בשעה 09:00 שעון ישראל בבוקר יום זה.

החמץ אסור בשימוש מהזמן בו חלה חובת הבעור.

החמץ יחזור לבעלות המוכרים חצי שעה לאחר צאת החג.
זמני "חובת הבעור" ו"צאת החג" לפי שעון מקומי בכל מקום ומקום בעולם.

חג כשר ושמח!

לוגו - צהר
לוגו ynet