Recanati Executive MBA logo

שאלון רקע וניסיון ניהולי

כתובת המייל חייבת להיות בפורמט חוקי: aaa@BBB.CCC

פרטי מקום עבודה


קבצים מצורפים

להשלמת שליחת טופס הרישום נבקשך לצרף את המסמכים המסומנים ב-*.

במידה ואין באפשרותך לצרף כעת את יתר המסמכים המופיעים ברשימה, תוכל לעשות זאת במועד מאוחר יותר.

לתשומת לבך, לא ניתן יהיה לגשת לראיון הקבלה לפני הגשת כל המסמכים הנדרשים.

הטפסים ניתנים להורדה מאתר התכניתנבקשך להגיש למשרדנו רשומות אקדמיות מקוריות בהמשך. המסמכים המקוריים יוחזרו אליך בסוף תהליך הרישום.

הצהרה