| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

aa
IMPORTANT:
Aquest formulari es pot editar i guardar amb registre d'usuari i contrasenya fins que s'enviï. Un cop enviat, no es podrà modificar. Tens l'opció a dalt a la dreta "Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
Per poder guardar el formulari, es demanarà una adreça d'email, un usuari i una contrasenya (a criteri del participant) per poder després accedir de manera confidencial.
L'usuari rebrà un correu on se li confirmarà l'acció i donarà dos enllaços: tornar al formulari guardat o començar-ne un de nou. En la primera opció escollida, caldrà incloure l'usuari i contrasenya que el participant ha introduït.
Per a qualsevol dubte, contacteu itworldedu@eurecat.org
IMPORTANTE:
Este formulario se puede editar y guardar mediante registro de usuario y contraseña hasta que se envíe. No se podrá modificar después de enviarse. Tienes la opción arriba a la derecha  "Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
Para poder guardar el formulario, se pedirá una dirección de email, un usuario y una contraseña (a criterio del participante) para poder luego acceder de manera confidencial.
El usuario recibirá un correo donde se le confirmará la acción y dará dos enlaces: volver al formulario guardado o empezar uno nuevo. En la primera opción elegida, será necesario incluir el usuario y contraseña que el participante ha introducido.
Para cualquier duda, contacte itworldedu@eurecat.org
IMPORTANT:
This form can be edited and saved with user and password registration until it's sent. It won't be possible to do it after sending it. The button is up this text"Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
In order to save the form, you will be asked to give an email adress, a user name and a password (at the discretion of the participant) in order to have access anytime in a confidential way.
The participant will receive an email with a confirmation of the saved form with two links: one for returning to the saved form or one for starting a new form. In the first option, it will be necessary to include the user and password that the participant has entered in order to access to the saved form.
For any questions, please contact itworldedu@eurecat.org

FORMULARI PER A CATEGORIES 1 i 2 / FORMULARIO PARA CATEGORÍAS 1 y 2 / CATEGORIES 1 and 2 FORM:
DADES DE CONTACTE | DATOS DE CONTACTO | CONTACT INFORMATION
PROJECTE | PROYECTO | PROJECT

9. FITXA | FICHA | FIELD 
e. Seqüencia ordenada d’activitats d’ensenyament i aprenentatge | Secuencia ordenada de actividades de enseñanza y aprendizaje | Organized sequence of teaching and learning activities


Avís legal
Les seves dades de contacte formen part de la base de dades del Clúster Edutech i d'Eurecat amb la finalitat d'informar-lo de les activitats d’ambdues entitats o d'altres que puguin ser del seu interès.
Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.
Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Aviso legal 
Sus datos de contacto forman parte de la base de datos del Clúster Edutech i  Eurecat con la finalidad de informarlo de las actividades de ambas entidads o de otras que puedan ser de su interés. 
Eurecat adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, cumpliendo con lo que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad. Podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a: baixes@eurecat.org indicando “Baja” en el asunto del correo. 
Todo esto en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento que la desarrolla aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

Legal advise
Your personal data are part of the database of Edutech Cluster and Eurecat with the aim of inform you about the activities of these entities and others that may be of your interest.

Eurecat adopts technical and organisational measures to prevent any tampering, loss or unauthorised access and to enforce the regulation of security measures. You may revoke the consent given at any time, as well as exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by sending an email to: baixes@eurecat.org indicating “Baja” at the subject of your email.
Captcha

Please enter the characters you see in this picture:

Visual CAPTCHA

This helps prevent automated form submissions. If you are not sure what the characters are, make your best guess. You will have another try in the next screen.
Can't see the image? Click here for an audible version in English.

Need assistance with this form?