למידה משולבת התנסות - טופס הרשמה

שימו לב- ההרשמה במערכת אינה מהווה תחליף לרישום לקורס במוסד האקדמי
שימו לב- יש לצרף קורות חיים מעודכנים על מנת להשלים את ההרשמה.
פרטים אישייםנגישות

אלומה מקדמת שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות. סימון המשבצות הבאות אינו מחייב חשיפה של פרטי המוגבלות ונועד לסייע לסטודנטים שצריכים הנגשה.לפרטים נוספים בנושאי נגישות ניתן לפנות במייל  vika@aluma.org.il
השכלה

*מה תהיה שנת הלימודים העברית בעת השתתפותך בתכנית המתמחים


פרטים נוספיםלמידה משולבת התנסות - טופס הרשמה

 

כתב התחייבות - סטודנט/ית בהתמחות מעשית בתכנית מתמחים

כל הכתוב בלשון זכר בהתחייבות זו מתייחס לשני המינים- זכר ונקבה.


לפיכך הנני מתחייב כדלקמן:

 • ידוע לי כי חתימתי על התחייבות זו מהווה תנאי הכרחי להשתתפותי בתכנית.
 • ידוע לי כי קבלתי לתכנית ההתמחות מותנית בתהליך מיון לתכנית, שליחת קורות חיים מעודכנים, ראיון וקבלה אצל הארגון החונך.
 • ידוע לי כי במידה ולא ימצא לי מקום התמחות מסיבות שונות, לא אוכל להשתתף בתכנית ההתמחות ולא יהיו לי כל טענות באשר לכך כנגד עמותת אלומה ו/או מוסד ההשכלה הגבוהה (להלן: המוסד) ו/או מי מטעמם.
 • מעבר לכך, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של  הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות, יתאפשר  לו לכתוב לי מכתב המלצה בההתמחות.
 • ידוע לי כי תקופת ההתמחות תתבצע בין התאריכים שיתואמו בין רכז התכנית לארגון החונך בו תבוצע ההתמחות. אני מתחייב למלא את מכסת שעות ההתמחות גם אם הן אינן חופפות במדויק את תאריכי שנת הלימודים האקדמית בה החלה ההתמחות. ההתמחות תתקיים במשרדי  הארגון החונך ושעות ההתמחות בפועל יתואמו מראש ביני לבין הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות ו/או מי מטעמו והכול בתנאים המפורטים בהסכם זה.
 • ידוע לי כי מכסת שעות ההתמחות תעמוד על  120 – 200  (בהתאם לדרישות המוסד האקדמי) שעות שיתפרסו על משך השנה האקדמית  (להלן: "תקופת ההתמחות"). ההתמחות תבוצע במתכונת חד שבועית של 6-8 שעות שבועיות, או במתכונת מרוכזת. במידה והארגון החונך או המוסד האקדמי ידרוש שינוי במתכונת ההתמחות ו/או יותר שעות התמחות, הסטודנט ידע על כך מראש.
 • הנני מצהיר בזאת כי העסקתי כמתמחה במסגרת תכנית ההתמחות אצל הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות בתקופת ההתמחות הינה בהתנדבות מלאה, וכי בתקופת ההתמחות לא יחולו ביני לבין הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות ו/או עמותת אלומה ו/או המוסד האקדמי ו/או מי מטעמם יחסי עובד מעביד, ולא אהיה זכאי לדרוש מהארגון בו תבוצע ההתמחות ו/או עמותת אלומה ו/או המוסד האקדמי ו/או מי מטעמם כל תמורה, לרבות שכר עבודה, משכורת וכיוצ"ב ו/או תנאים נלווים כלשהם בגין עבודתי במסגרת ההתמחות המעשית. למען הסר ספק מוצהר כי לא אהיה זכאי בגין תקופת ההתמחות כהגדרתה בסעיף 5 להתחייבות זו להפרשה לזכויות פנסיה ו/או לקצבת נסיעה ו/או לפיצויי פיטורים.
 • בנוסף, ולמען הסר ספק יצוין כי ידוע לי כי ההגעה למשרדי הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות הינה עצמאית באחריותי ועל חשבוני וכי לא אהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה ו/או לסבסוד או החזרים עבור ארוחות בזמן ההתמחות.
 • הנני מתחייב כי בתקופת ההתמחות לא אעבוד בעבודה נוספת בשכר אצל הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות. 
 • ידוע לי כי במידה ולאחר סיום מכסת שעות ההתמחות אתקבל לעבודה בארגון החונך בו תבוצע ההתמחות, יהיה עלי ליידע מראש ובכתב את רכזת המתמחים במוסד האקדמי על תחילת העסקתי זו, וכי הסדרת  תחילת ההעסקה כאמור אל מול הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות הינה באחריותי המלאה. כן, ידוע לי כי על תחילת ההעסקה לא יחול הסכם זה, וכי תכנית ההתמחות ועמותת אלומה, ו/או המוסד האקדמי וכל מי מטעמם לא תהיה צד להעסקה כזו ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגדם.
 • יובהר, כי במקרה של תחילת העסקה כאמור, תקופת ההתמחות במסגרת הפרויקט לא תחשב לכל דבר ועניין תקופה המזכה אותי בזכויות מכל סוג שהוא אצל הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות.
 • הנני מתחייב להשתתף בהתמחות בהתאם להוראות ולתנאי המוסד האקדמי, החוג, הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות כפי שתעודכנה מעת לעת.
 • הנני מתחייב  לעמוד בכל המטלות והחובות שתוטלנה עלי על ידי הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות על מנת לסיים את ההתמחות המעשית בהצלחה.
 • הנני מתחייב למלא לאורך שנת ההתמחות מעקב שנתי באמצעות מערכת הדיווח של 'אלומה'. במידה ואדרש - אחתים את הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות על דיווח זה. כמו כן - הנני מתחייב למלא משובים בהתאם להנחיות התכנית.
 • הנני מתחייב לעדכן וליידע את רכז המתמחים על כל שינוי ואו בעיה שתעלה בתקופת התמחותי.
 • במידה ואבקש לפרוש מההתמחות ו/או מהתכנית הנני מתחייב להודיע לרכז מתמחים במוסד האקדמי ולארגון החונך בו תבוצע ההתמחות בכתב תוך מתן הודעה מוקדמת של 14 יום.
 • הנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות בתחום המשמעת, הבטיחות והגהות הנהוגות במוסד ואצל הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות.
 • הנני מתחייב לבצע את כל המשימות אשר תוטלנה עלי  במיומנות, במסירות, בנאמנות וביושר להשתמש  בכל כישורי ויכולותיי לתועלת הארגון החונך בו תבוצע ההתמחות.
 • הנני מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף כלשהו, בין בכתב ובין בעל פה, כל מידע אשר הגיע לידיעתי  תוך כדי ביצוע ההתמחות המעשית בין אם הוא קשור לביצוע ההתמחות המעשית ובין אם לאו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע לגבי שיטות עבודה, וכל חומר ו/או מידע לרבות אישי, עסקי ומקצועי ולא להשתמש במידע כזה הן בתקופות ההתמחות  והן בכל זמן שהוא לאחר מכן.
 • ידוע לי כי היה ויבקש הארגון החונך להפסיק התמחותי אצלו, יינתן למוסד האקדמי שיקול דעת מלא באשר להמשך השתתפותי בתכנית  באחד מהאופנים הבאים:
א.       על ידי העברתי להמשך התמחות אצל ארגון חונך אחר לצורך ביצוע ההתמחות.
ב.       הכרה בתקופת התמחותי באופן מלא ו/או חלקי לצורך קבלת נקודות הזכות של קורס הבחירה במלואן /ואו        
        בחלקן וכן להחלטה באם אהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד שנגבה עבור השתתפות בתכנית.
        
       ידוע לי כי טרם קבלת ההחלטה בנושא תינתן לי האפשרות  לטעון טענותיי בנושא והנני מתחייב לקבל את החלטת רכז/ מנהל התכנית, תהיה אשר תהיה, מבלי לערער עליה או לעלות טענות כנגדה.
 • חרף האמור לעיל, ידוע לי כי  במקרה בו לא אקיים  את הוראות המשמעת וכללי התנהגות הנהוגים במוסד האקדמי ו/או אצל הארגון החונך, או אפר את תנאי התחייבות זו, ו/או לא אקיים אחד או יותר מהתפקידים אשר יוטלו עלי במסגרת ההתמחות המעשית ו/או התחייבות זו, יהיה רשאי המוסד האקדמי להפסיק את התמחותי בארגון החונך בו תבוצע ההתמחות לאלתר ולסיים את השתתפותי בתכנית המתמחים ולא אהיה זכאי לנקודות הזכות בגין קורס הבחירה ו/או להחזר שכר הלימוד שנגבה ממני עבור השתתפותי בפרויקט ההתמחות. החלטת המוסד האקדמי תתקבל לאחר זימון הסטודנט להשמיע טענותיו בנושא. 
 • ידוע לי כי עמותת אלומה מבטחת את הארגון עבור התמחותי בארגון החונך בביטוח חבות מעביד וצד ג'. הביטוח יכנס לתוקפו, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות זה ועם תחילת ההתמחות.