Žiadosť o prijatie do programu Teach for Slovakia 2019/2020

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Prihláška do programu Teach for Slovakia obsahuje tri časti:

 1. Základné a osobné údaje (1 minúta)
 2. Odpovede na 3 otázky (250, 250 a 400 slov) s inštrukciami (individuálne, v priemere 90 minút)
 3. Dodatočné informácie / súhlas so spracovaním osobných údajov (1 minúta)
 4. Odpovedať môžete v slovenskom alebo anglickom jazyku. 
 • Vypĺňanie žiadosti môžete prerušiť, uložiť ju a znova v nej pokračovať. Prácu prerušíte zaškrtnutím boxu na vrchu každej strany 'Save my progress and resume later'.  Na vyplnenie žiadosti si rezervujte dostatok času.
 • Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@teachforslovakia.sk
1. Osobné údaje(RRRR)


(+421987654321)
Podmienky zapojenia do programu

Podmienkou zapojenia do programu Teach for Slovakia je:
1. znalosť angličtiny na aktívnej/komunikatívnej úrovni (B2 a viac). 
2. ukončený 2.stupeň vysokej školy pred nástupom do programu.
Ak tieto podmienky nespĺňate a chcete sa poradiť o zapojení do programu, kontaktujte nás prosím.2. Odpovede

Pokyny a rady


Prosím, prečítajte si dôkladne nasledovné inštrukcie, ktoré Vám uľahčia úspešné vyplnenie prihlášky.

 

Náš program je náročný, a preto je veľmi dôležité, aby ste v prihláške poskytli konkrétne príklady, ktorými jasne preukážete zručnosti, na ktoré sa pýtame. 

 • Každá otázka uvádza, na akú zručnosť je zameraná. Vyberajte si situácie alebo príklady z Vášho života, kde Vaše konanie najlepšie rezprezentovalo zručnosť, na ktorú sa pýtame (iniciatíva, dosahovanie výsledkov).
 • Držte sa zároveň návodu pod otázkami, odporúčame zahrnúť všetky body z návodu do Vašej odpovede. 
 • Buďte jasný a konkrétny, vo Vašich odpovediach nemôžeme nič usudzovať alebo si domyslieť. Štylistika odpovede sa nehodnotí, hodnotia sa len fakty, ktorými preukazujete vlastnosť, na ktorú sa pýtame. 
 • Nevkladajte prosím do svojej odpovede linky na "ďalšie informácie", nebudú brané do úvahy. Využite rozsah slov povolený v každej odpovedi na opísanie všetkých kľúčových faktov. 
 • Rozsah slov pri otázkach nie je len limitom, ale aj odporúčanou dĺžkou odpovede.
Odpoveď 1
INICIATÍVA - 250 slov
 • Hľadáme ľudí, ktorí majú odvahu a dokážu prevziať iniciatívu aj v situáciach, kde ostatní zostávajú pasívni.
  Opíšte konkrétnu situáciu, kedy a ako ste prevzali iniciatívu za riešenie problému. Z Vašej odpovede má byť jasné:
  • Stručný opis situácie a motivácia, prečo ste prevzali iniciatívu.
  • Konkrétne kroky a rozhodnutia, ktoré ste v rámci prevzania iniciatívy podnikli. 
  • Či ste museli prekonať pasivitu, nesúhlas okolia alebo iné prekážky, ak áno, uveďte aké.
  • Stručne zhrňte výsledok, ku ktorému Vaša iniciatíva viedla.
Odpoveď 2
1. časť: Dosiahnuté ciele a výsledky - akademický a profesný život - 200 slov
 • Hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. Z Vašej odpovede má byť jasné:
  • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ, ktorý ste počas strednej alebo vysokej školy dosiahli a konkrétny výsledok. 
  • Aké osobné prekážky ste prekonávali pri dosahovaní tohto výsledku.
  • Že máte schopnosť byť aktívny v škole alebo v práci.
2. časť: Dosiahnuté ciele a výsledky - aktivity mimo školy a práce - 200 slov
 • V tejto odpovedi sa zamerajte na aktivity mimo školy a práce (záľuby, šport,  projekty, súkromný život). Uveďte konkrétne výsledky a prekážky, ktoré ste prekonávali.
 • Hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. Z Vašej odpovede má byť jasné:
  • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ, ktorý ste v danej oblasti dosiahli a konkrétny výsledok. 
  • Aké osobné prekážky ste prekonávali pri dosahovaní tohto výsledku.
  • Že máte schopnosť byť aktívny aj mimo školy a práce.
Odpoveď 3
ZLADENIE S NAŠOU VÍZIOU - 250 slov
 • Hľadáme ľudí, ktorí chcú osobnostne a profesne rásť, rozumejú vízii Teach for Slovakia a chcú k nej prispieť. Z tejto odpovede má byť jasná konkrétna motivácia pre zapojenie sa do programu a Vaše pochopenie úlohy a vízie Teach for Slovakia
 • Z vašej odpovede by sme sa mali dozvedieť:
  • Čo je podľa vás úloha a vízia Teach for Slovakia, prečo a ako k nej chcete prispieť?
  • Čo očakávate, že pre svoj profesionálny, osobnostný a kariérny rozvoj počas dvoch rokov v Teach for Slovakia získate?
  • Kde sa vidíte o päť rokov a ako vám účasť v programe Teach for Slovakia pomôže na ceste k tejto ambícii?
4. Dodatočné informácie
4.b Životopis
 • Informácie z Vášho CV nebudú v tejto časti výberového procesu brané do úvahy. Budú použité len pre účel zberu dát a štatistické účely. Zamerajte sa preto prosím na kvalitu odpovedí a dôležité príklady konkrétnych skúseností uveďte priamo vo svojich odpovediach.
 • Rozsah životopisu max. dve strany A4
 • Pripojenie životopisu je povinné

Priložený životopis v .pdf formáte prosím označte v tvare: Meno.Priezvisko


Joint offer Accenture / ESET a Teach for Slovakia 

                                          
                                          
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />