Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων 2022-2023.  Αίτηση Κέντρου Νεότητας

Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα   Πρωτοβουλίες Νέων. Η πλατφόρμα, διατείθεται και είναι προσαρμοσμένη ΜΟΝΟ για χρήση από τα Κέντρα Νεότητας που είναι μέλη στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. 

ΚΟΚΕΝ | ΟΝΕΚ

Γενικές οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής


Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία της υποβολής να μελετήσετε τους κανονισμούς που αφορούν τη συμμετοχή των Κέντρων Νεότητας στο πρόγραμμα και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ

 

Ο ΚΟΚΕΝ θα επικοινωνεί μαζί σας ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση σας αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Καμία διόρθωση γραμματικών ή/και συντακτικών λαθών δεν θα γίνεται από την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ. 


Πριν ξεκινήσετε.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της δράσης καθώς και προϋπολογισμός της δράσης.

Ως πρόχειρο οδηγό/κατευθυντήριες γραμμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη αίτηση.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και πριν την τελική υποβολή, ο αποστολέας θα έχει την ευκαιρία τελικού ελέγχου πριν την υποβολή της αίτησης.

Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο αποστολέας θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος. Συγχρόνως,  ο αποστολέας θα λαμβάνει στο email που θα έχει δηλώσει, επιβεβαίωση της αποστολής και αντίγραφο της αίτησης. Είναι σημαντικό να ελεγχθεί και o φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam/Junk).

Πιστοποίηση αίτησης. 

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ

Για σκοπούς έγκαιρης επισύναψης, ΠΡΙΝ ξεκινήσετε την διαδικασία είναι σοφό να έχετε ετοιμάσει και αρχειοθετήσει το έντυπο στον υπολογιστή σας για να μπορείτε εύκολα να το επισυνάψετε.

Παρακαλούμε, σε κάθε αίτηση, απαραίτητα να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το απαραίτητο έντυπο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί και να αποσταλεί (να επισυνάψετε-upload) μαζί με την αίτηση.


Τα Κέντρα Νεότητας-σωματεία δεν χρειάζεται να υποβάλουν κανένα σχετικό αποδεικτικό καθώς ανήκουν στη κατηγορία Γ’ «Κέντρα Νεότητας». Τα Κέντρα Νεότητας - άτυπες ομάδες νέων χρειάζεται να υποβάλουν το σχετικό αποδεικτικό ως αυτό προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος. 

Ειδικο Εντυπο για Ομαδα Νεων στο Προγραμμα Πρωτοβουλιες Νεων

 

 

Επικοινωνία

Για διευκρινήσεις, βοήθεια ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, με την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ:

Τηλέφωνο: 25 346640 | Εmail

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Αίτηση

ΚΟΚΕΝ | ΟΝΕΚ
Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ τα πεδία που έχουν έναν αστερίσκο (*) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να συμπληρώνονται.

Παρακαλούμε σε κάθε αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το έντυπο "Πιστοποίηση Αίτησης". Το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί και να αποσταλεί (επισυναφτεί) μαζί με την αίτηση.


Καμία διόρθωση γραμματικών ή/και συντακτικών λαθών δεν θα γίνεται από την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ. 


Μέρος I Προσδιορισμός και περίληψη Δραστηριότητας   
Δώστε στη δραστηριότητά σας ένα σύντομο τίτλο.

Σημειώστε στο κουτάκι δίπλα από τη Δράση που ανταποκρίνεται στη δραστηριότητά σας.
3. Ημερομηνίες-περίοδος υλοποίησης της Δραστηριότητας:
πχ 24/05/2017
ή
πχ 24/05/2017
πχ 24/05/2017
4. Τόπος υλοποίησης της Δραστηριότητας
Η δήλωση του χώρου να είναι συγκεκριμένη:
5. Τύπος Δραστηριότητας    
6.Περίληψη και Πρόγραμμα της Δραστηριότητας       
7. Ειδικά θέματα και άλλες πληροφορίες
Μέρος . Αιτητής 
8. Στοιχεία  επικοινωνίας αιτητή:    
9. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου νόμιμου εκπροσώπου 
10. Στοιχεία  υπευθύνου επικοινωνίας για τη δραστηριότητα:
11. Συντομη περιγραφή αιτητή
12.*Παρακαλείστε να σημειώσετε  ανάλογα με την Κατηγορία Δικαιούχων που εμπίπτετε σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 
Δώστε σύντομη περιγραφή για το ΚΝ σας, το ιστορικό  και τη δράση του. 
15. Πληροφορίες για τους νέους που συμμετέχουν στη δραστηριότητα:
Ποιος είναι ο σκοπός που γίνεται η δράση; (Αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος)
 Ποιο είναι το όφελος για τους νέους και την κοινωνία;    
 Αναφέρετε τις ενέργειες τις οποίες αναμένετε να προωθήσετε με σκοπό την προβολή της δραστηριότητας   
Αναφέρετε τυχόν εμπλεκόμενους φορείς στη διοργάνωση (π.χ. εισηγητές για συνέδρια/σεμινάρια, ειδικοί εμπειρογνώμονες, άλλες κυβερνητικές και μη υπηρεσίες κλπ).
Μέρος IΙΙ.  Προϋπολογισμός

Συμπληρώστε τις δαπάνες της δράσης σας   

Μπορείτε να προσθέσετε δαπάνες. Το συνολικό ποσό δαπανών υπολογίζεται αυτόματα.

Πριν τη συμπλήρωση του πιο κάτω καταλόγου με τις εκτιμώμενες δαπάνες της Δραστηριότητάς σας, συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος, Παράρτημα 1 - Επιλέξιμες Δραστηριότητες και Δαπάνες.    

Συμπληρώστε τα έσοδα της δράσης σας  (Χορηγοί ,έσοδα από  εισιτήρια, δωρεές κλπ).

Μπορείτε να προσθέσετε έσοδα. Το συνολικό ποσό εσόδων υπολογίζεται αυτόματα.        

Ισολογισμός προυπολογισμού
Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα.
Το ποσό του τελικού ισολογισμού σας, θα πρέπει να είναι 0 (μηδέν). Οι δράσεις δεν αποσκοπούν στη κερδοφορία αλλά ούτε και στην οικονομική ζημιά.
Μέρος  IV.  Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή

·         Εγώ, ο/η κάτωθι υπογράφων/ υπογράφουσα, βεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα  αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς και καμία σχετική πληροφορία δεν έχει αποκρυφτεί.

·         Επιπρόσθετα, βεβαιώνω ότι σε περίπτωση επιχορήγησης της δραστηριότητα μέσω του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», αυτή θα αξιοποιηθεί για το σκοπό τον οποίο παρέχεται, με βάση τους Νόμους και του Κανονισμούς που διέπουν τις κρατικές χορηγίες και ιδιαίτερα εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου 38(Ι)2014 «περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού έλεγχου της Δημοκρατίας». Συγκεκριμένα  βεβαιώνω ότι είναι εις γνώση μου και με τα οποία συμφωνώ τα Άρθρα 27 και 28 ότι τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα δύνανται να λαμβάνουν χορηγία από οικονομικούς φορείς, ειδικά ταμεία ή άλλο φορέα περιλαμβανομένης της ΕΕ και των οργάνων αυτής μέχρι του ποσού κάλυψης των εξόδων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολλαπλή χρηματοδότηση για συγκεκριμένη δραστηριότητα, το ποσό καθίσταται ανακτήσιμο από οικονομικούς φορείς και ειδικά ταμεία. Επίσης, ο ελέγχων λειτουργός, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα που επηρεάζουν την αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του λήπτη της χορηγίας ή τη νομιμότητα των συναλλαγών που διενεργούνται με τα χρηματικά διαθέσιμα της κρατικής χορηγίας, οφείλει να μην εξουσιοδοτεί την περαιτέρω καταβολή της χορηγίας στα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του πιο πάνω Νόμου, οι λήπτες των χορηγιών θα πρέπει να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν ότι η χορηγία αξιοποιείται προς τον σκοπό για τον οποίο αυτή παρέχεται.» 

  • Βεβαιώνω επίσης ότι είναι εις γνώση μου οι πρόνοιες του ΟΔΗΓΟΥ του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» και των κανονισμών του ΚΟΚΕΝ και η παρούσα αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε αυτόν. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΚΟΚΕΝ θα επικοινωνεί μαζί μας ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση σας αντιμετωπίζει πρόβλημα και ότι

    καμία διόρθωση γραμματικών ή/και συντακτικών λαθών δεν θα γίνεται από την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ. 

·         Ασφάλεια και υγεία:

Ως δικαιούχος αναλαμβάνω και διατηρώ σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων την υποχρέωση να τηρώ τους ισχύοντες νόμους, τα διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, αστυνομικές διατάξεις που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στις δραστηριότητες μας ως δικαιούχοι.

Τονίζεται ότι για κάθε γενικά βλάβη ή ζημιά κάθε προσώπου καθώς και κάθε πράγματος οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις ή σε αμέλειά του περί την τήρηση των νόμων, υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι των αρχών και αποκλειστικός υπόχρεος σε αποζημίωση παραμένουμε εμείς ως Δικαιούχοι. Στην περίπτωση δε που ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αυτή θα καταβληθεί ή/και θα βαρύνει αποκλειστικά εμάς ως Δικαιούχους. 

 

  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
Με την υπογραφή της αίτησης, ο αιτητής δίνει το δικαίωμα στον Οργανισμό να έχει στη διάθεσή του και να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών και δικαιούχων που περιέχονται στην αίτηση. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε αρχείο του ΟΝΕΚ και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, κατόπιν άδειας τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στοιχεία εξουσιοδοτημένου νόμιμου εκπροσώπου 
πχ 24/05/2017

Παρακαλούμε, σε κάθε αίτηση, απαραίτητα να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το έντυπο που βρίσκεται εδώ: http://www.cyprusyouth.org/wp-content/uploads/2020/12/Εντυπο-Πρωτοβουλίες-Νέων.docx

All Rights Reseved