CAPCALERA


II XPATIENT BARCELONA CONGRESS

14 setembre · Auditori Imagina | 14 de septiembre · Auditorio Imagina

Formulari d'inscripció | Formulario de inscripción


DADES PERSONALS | DATOS PERSONALES DADES PROFESSIONALS | DATOS PROFESIONALES 

Vostè consenteix expressament que les seves dades de contacte passin a formar part de la base de dades de Eurecat amb la finalitat d'informar de les activitats del centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Eurecat adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant "Baixa" a l'assumpte del correu. Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.


Usted consiente expresamente en que sus datos de contacto pasen a formar parte de la base de datos de Eurecat con la finalidad de informarle de las actividades del centro o de otras que puedan ser de su interés. Eurecat adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, cumpliendo con lo que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad. Pueden revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a: baixes@eurecat.org indicando “Baja” en el asunto del correo. Todo esto en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento que la desarrolla aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.”


Need assistance with this form?