logo davidson  
כניסה לטופס הרשמה
כדי שנוכל להתקדם לשלב הבא, אנא הזינו את תעודת הזהות וכתובת הדוא"ל שלכם.
פרטים אלו משמשים לצורך זיהוי במערכת הרישום בלבד. מבטיחים. 
אנא הזינו 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

לצערנו לא נותרו מקומות פנויים לפעילות הזאת
ניתן להצטרף לרשימת המתנה בשיטת "כל הקודם זוכה"

יש למלא פרטים מזהים בעמוד הזה ולהשלים את טופס ההרשמה בעמוד הבא.

לתשומת ליבך: אין צורך להירשם שוב אם נרשמת לרשימת ההמתנה לפעילות הזאת בעבר.

ההרשמה נסגרה

לפרטים נוספים: 08-9378300 | Davidson@weizmann.ac.il