logodavidson
השתלמויות מורים
שימו לב: הכנס יתקיים באופן מקוון, לינק לזום יישלח בהמשך

פרטים טכניים

פרטי המורהנא להזין 9 ספרות
/
/
כתובת
פרטים נוספים
פרטי בית הספרפרטים נוספיםסדנאות בקבוצות קטנות
ההשתתפות בסדנאות היא על בסיס מקום פנוי (נשתדל להיענות לבחירתכם ככל הניתן), 
נא לא לבחור את אותה הסדנה פעמיים.


סדנאות בקבוצות קטנות
ההשתתפות בסדנאות היא על בסיס מקום פנוי (נשתדל להיענות לבחירתכם ככל הניתן), 
נא לא לבחור את אותה הסדנה פעמיים.


אישורים


פרטי ממשק מוודל


פרטי עבודות גמרפרטי חוגי מדע

פרטי מדע חישובי

פרטי תכנית אלפ"א


פרטי מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה


פרטי כימיה ברשתפרטי מדעי כדוה"אפרטי מדעי כדוה"א – מקצועות מוגברים
פרטי מחנות קיץפרטי ח"צ


תכנית ח"צ - טופס הרשמה
פרטי קורסים מקוונים


פרטי טורניר הכספות


פרטי גן המדע-סדנאות קיץ
שימו לב: בסיום ההרשמה ישלח מייל עם שם משתמש וסיסמא למערכת ה- Moodle.