logodavidson
הגשת מועמדות – תוכניות מצוינות
פרטים טכניים

פרטי התלמיד/הנא להזין 9 ספרות

/
/
כתובתפרטי בית הספרפרטי הורים


פרטים נוספיםשאלות כלליותמסמכים נלווים


אישוריםפרטי משתתף בקבוצה
מקצועות מדעיים מוגברים
פרטי עבודות גמרפרטי חוגי מדע

פרטי מדע חישובי

פרטי תכנית אלפ"א


פרטי מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה


פרטי כימיה ברשתפרטי מדעי כדוה"אפרטי מדעי כדוה"א – מקצועות מוגברים
פרטי מחנות קיץפרטי ח"צ


תכנית ח"צ - טופס הרשמה
פרטי קורסים מקוונים


פרטי טורניר הכספות


פרטי גן המדע-סדנאות קיץ