capcalera
26/04/18 - OPEN DAY: ELECTRÒNICA IMPRESA
26/04/18 - OPEN DAY: ELECTRÓNICA IMPRESA
DADES PERSONALS | DATOS PERSONALES DADES PROFESSIONALS | DATOS PROFESIONALES  Les seves dades de contacte formen part de la base de dades d’Eurecat amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu. Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Sus datos de contacto forman parte de la base de datos de Eurecat con la finalidad de informarle de las actividades del centro o de otras que puedan ser de su interés. Eurecat ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, cumpliendo con lo que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad. Podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a: baixes@eurecat.org indicando “Baja” en el asunto del correo. Todo esto en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento que la desarrolla aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

Necessites ajuda amb aquest formulari?