logodavidson
טורניר הכספות הישראלי
ההשתתפות מותנית בהגשת טופס הרעיון במועד ועמידה בקריטריונים.
פרטים טכניים
פרטי מורה מרכזנא להזין 9 ספרות
/
/
כתובת


פרטי בית הספר

פרטי הורים


פרטים נוספיםפרטי אחראיםאישוריםמסמכים נלווים

נא לצרף תעודה אחרונה

פרטי משתתף בקבוצהשאלות כלליותמקצועות מדעיים מוגברים
פרטי עבודות גמרפרטי חוגי מדע

פרטי מדע חישובי

פרטי תכנית אלפ"א


פרטי מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה


פרטי כימיה ברשתפרטי מדעי כדוה"אפרטי מדעי כדוה"א – מקצועות מוגברים
פרטי מחנות קיץפרטי ח"צ


תכנית ח"צ - טופס הרשמה
פרטי קורסים מקוונים


פרטי גן המדע-סדנאות קיץ