RAIL MAP CHALLENGE INSCRIPCIÓ PARTICIPANT

header
Omple el següent formulari:
Rellena el siguiente formulario:
DADES EQUIP (ha de ser la mateixa informació que has indicat al formulari d'inscripció de l'Equip) | DATOS EQUIPO (debe ser la misma información que has indicado en el formulario de inscripción del Eqiuipo)DADES PARTICIPANT | DATOS PARTICIPANTE


TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE

La secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades | La secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital facilita la siguiente información báscia sobre Protección de Datos:


Identificació del tractament | Identificación del tratamiento:
Jornades i actes informatius en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació. | Jornadas y actos informativos en el ámbito de las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

Responsable del tractament | Responsable del tratamiento:
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Contacte | Contacto: Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Delegado de protección de datos:

Contacte | Contacto: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat  

Via Laietana, 26, 08003 Barcelona

Finalitat | Finalidad:

Recollir les dades de les persones alienes a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital que s’inscriuen a jornades i actes informatius organitzats i/o col·laborats per aquest òrgan. | Recoger los datos de las personas ajenas a la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital que se inscriben en jornadas y actos informativos organizados y / o colaborados por este órgano.

Conservació de les dades | Conservación:

Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria documental i arxiu, les dades es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. | Los datos personales se conservan durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogieron. Transcurrido este plazo, de acuerdo con la normativa vigente en materia documental y archivo, los datos se conservarán de forma indefinida mientras no exista la tabla de acceso, evaluación y selección de la serie o series documentales que contienen estos datos.

Legitimació |Legimitación:

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment. | El tratamiento se realiza con el consentimiento de la persona interesada. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento.

Destinataris | Destinatarios:

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. No es cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal. | Los datos se comunicarán a los encargados de tratamiento que proveen los servicios TIC por cuenta del responsable del tratamiento. No se ceden datos a terceros ni se hacen transferencias internacionales de datos, a menos que haya una obligación legal.

Drets de les persones interessades | Derechos de las personas interesadas: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament mitjançant els formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessadesPuede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitar la limitación de los datos al responsable del tratamiento mediante los formularios de ejercicio de derechos que encontrará en el enlace Derechos de las personas interesadas.

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat. |También puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos a www.apdcat.cat.


La política de privacitat de l'ATM es troba publicada al següent enllaç | La política de privacidad del ATM está publicada en el siguiente enlace https://www.atm.cat/web/ca/politica-privacitat.php


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , FUNDACIÓ Eurecat, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:


• Responsable: 

 | FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org

Dades del delegat de protecció de dades | Datos del delegado de protección de datos

• Finalitat del tractament de les seves dades personals | Finalidad del tratamiento de sus datos personales:  Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos. | Gestionar los envíos de información de acuerdo con sus intereses.

• Legitimació | Legitimación: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en aquesta activitat | El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento prestado por el interesado en esta actividad.

• Destinataris | Destinatarios:  No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. | No se cederán los datos a terceros, excepto de obligación legal.

• Drets | Derechos: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable o a l'adreça de correu electrònic: legal@eurecat.org. | Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sobre datos, así como ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos dirigiéndose al domicilio del responsable o a la dirección de correo electrónico: legal@eurecat.org.

• Conservació | Conservación: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei. | El período de conservación de los datos será el necesario para la realización del servicio.


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.