logodavidson
בקשת מלגה ברישום לפעילויות

אפשר להגיש את הבקשה אם ההכנסה החודשית ברוטו לנפש (הורים וילדים עד גיל 18) היא עד 3,000 ₪.
פרטים טכניים


פרטי ההורה/מבקש המלגהפרטי הנרשמ/ת לפעילות

כתובת
פרטי הפעילות
פרטי הורים


פרטים נוספים


אישורים מצורפים


הכנסות האב לחודש (ברוטו, יש לצרף 3 תלושים אחרונים):
הכנסות האם לחודש (ברוטו, יש לצרף 3 תלושים אחרונים):

קצבת נכות/דמי אבטלה/השלמת הכנסה/דמי מזונות/תעודת עליה/אישור לימודים אקדמיים/אחר

אי הגשת כל המסמכים הדרושים תגרום לעיכוב בדיון במלגה.