ITWORLDEDU 2019: CALL FOR WORKSHOPS - CATEGORIES 1,2,3

| Resume a previously saved form
Continuar més tard

Per poder continuar completant aquest formulari més tard, per favor escriu el teu correu electrònic i una contrasenya.

header_123
IMPORTANT:
Aquest formulari es pot editar i guardar amb registre d'usuari i contrasenya fins que s'enviï. Un cop enviat, no es podrà modificar. Tens l'opció a dalt a la dreta "Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
Per poder guardar el formulari, es demanarà una adreça d'email, un usuari i una contrasenya (a criteri del participant) per poder després accedir de manera confidencial.
L'usuari rebrà un correu on se li confirmarà l'acció i donarà dos enllaços: tornar al formulari guardat o començar-ne un de nou. En la primera opció escollida, caldrà incloure l'usuari i contrasenya que el participant ha introduït. Abans d'enviar el formulari, pots imprimir-guardar el contingut per a la teva consulta.
Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès (no es disposarà de traducció simultània durant el workshop)
Per a qualsevol dubte, contacta itworldedu@eurecat.org
IMPORTANTE:
Este formulario se puede editar y guardar mediante registro de usuario y contraseña hasta que se envíe. No se podrá modificar después de enviarse. Tienes la opción arriba a la derecha  "Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
Para poder guardar el formulario, se pedirá una dirección de email, un usuario y una contraseña (a criterio del participante) para poder luego acceder de manera confidencial.
El usuario recibirá un correo donde se le confirmará la acción y dará dos enlaces: volver al formulario guardado o empezar uno nuevo. En la primera opción elegida, será necesario incluir el usuario y contraseña que el participante ha introducido. Antes de enviar el formulario, puedes imprimir-guardar el contenido para tu consulta.
Las propuestas se pueden presentar en catalán, castellano o inglés (no se dispondrá de traducción simultánea durante el workshop)
Para cualquier duda, contacta itworldedu@eurecat.org
IMPORTANT:
This form can be edited and saved with user and password registration until it's sent. It won't be possible to do it after sending it. The button is up this text "Save my progress and resume later | Resume a previously saved form"
In order to save the form, you will be asked to give an email adress, a user name and a password (at the discretion of the participant) in order to have access anytime in a confidential way.
The participant will receive an email with a confirmation of the saved form with two links: one for returning to the saved form or one for starting a new form. In the first option, it will be necessary to include the user and password that the participant has entered in order to access to the saved form. Before sending the proposal, you can choose to print-save it.
The proposals can be presented in Catalan, Spanish or English (simultaneous translation will not be available during the workshop)
For any questions, please contact itworldedu@eurecat.org
DADES DEL CENTRE | DATOS DEL CENTRO | SCHOOL INFORMATION
DADES DEL PROJECTE EDUCATIU | DATOS DEL PROYECTO EDUCATIVO | SCHOOL'S PROJECT INFORMATION
DADES DEL WORKSHOP (50 minuts) | DATOS DEL WORKSHOP (50 minutos) | WORKSHOP DATA (50 minutes)


DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WOULD LIKE TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:


• Responsable

 | FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org

Dades del delegat de protecció de dades | Datos del delegado de protección de datos | Details of the data protection officer: dpo@eurecat.org

• Finalitat del tractament de les seves dades personals | Finalidad del tratamiento de sus datos personales Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos. | Gestionar los envíos de información de acuerdo con sus intereses. 

• Legitimació | Legitimación: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en aquesta activitat | El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento prestado por el interesado en esta actividad.

• Destinataris | Destinatarios:  Les seves dades seran cedides a Cluster Edutech, organitzador de l'ITworldEdu | Sus datos serán cedidos a Cluster Edutech, organizador del ITworldEdu.

• Drets | Derechos: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable o a l'adreça de correu electrònic: legal@eurecat.org. | Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sobre datos, así como ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos dirigiéndose al domicilio del responsable o a la dirección de correo electrónico: legal@eurecat.org.

• Conservació | ConservaciónEl període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei. | El período de conservación de los datos será el necesario para la realización del servicio.


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.