2019-FORUM TURISTIC-CALLFORPROJECTS

Forum TurisTIC 2019
DADES DEL PROJECTE/EXPERIÈNCIA A PRESENTAR | DATOS DEL PROYECTO/EXPERIENCIA A PRESENTAR:

DADES DEL PONENT | DATOS DEL PONENTE: DADES PROFESSIONALS | DATOS PROFESIONALES:
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:


• Responsable

 | FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org

Dades del delegat de protecció de dades | Datos del delegado de protección de datos | Details of the data protection officer: dpo@eurecat.org

• Finalitat del tractament de les seves dades personals | Finalidad del tratamiento de sus datos personales Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos. | Gestionar los envíos de información de acuerdo con sus intereses. 

• Legitimació | Legitimación: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en aquesta activitat | El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento prestado por el interesado en esta actividad.

• Destinataris | Destinatarios:  Les seves dades seran cedides a Cluster Edutech, organitzador de l'ITworldEdu | Sus datos serán cedidos a Cluster Edutech, organizador del ITworldEdu.

• Drets | Derechos: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable o a l'adreça de correu electrònic: legal@eurecat.org. | Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sobre datos, así como ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos dirigiéndose al domicilio del responsable o a la dirección de correo electrónico: legal@eurecat.org.

• Conservació | ConservaciónEl període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei. | El período de conservación de los datos será el necesario para la realización del servicio.


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.