INSCRIPCIONS | INSCRIPCIONES JORNADA:
Tecnologies i eines per dissenyar el Tren del Futur | Tecnologías y herramientas para diseñar el Tren del Futuro

Eurecat Events
Omple el següent formulari.
Rellena el siguiente formulario.

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
Reptes i tendències | Retos y tendencias
Prioritzi els següents reptes de l'1 al 6, sent 1 el prioritari | Desde su perspectiva, priorice los siguientes retos del 1 al 6, siendo 1 el prioritario:Tecnologies | Tecnologías
Prioritzi, de l'1 al 7, quina de les següents tecnologies creu que pot aportar millores en el sector, sent 1 el prioritari | Priorice, del 1 al 7, cuál de las siguientes tecnologías cree que puede aportar mejoras en el sector, siendo 1 el prioritario:


DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.