Community Spaces - grants for enterprising ideas that help the environment.

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Overview

Use this form to apply for a grant to explore enterprising ideas that will help the environment and work towards a sustainable future for your community space. 

To be eligible for this funding your organisation must:
  • Be based in Wales
  • Be run for the benefit of the community rather than private profit
  • Deliver environmental benefits
  • Own, manage or have access to a community space
  • Have ideas about enterprising activities that could grow your long-term income 
Before you complete this form, you also should read our application guidance
You are welcome to complete this form in Welsh. Please be aware that ongoing communications with the Co-op Foundation will be in English. 

If you have any questions about this funding, please email foundation@coop.co.uk

Trosolwg 
Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am grant ar gyfer archwilio syniadau mentrus a fydd yn helpu'r amgylchedd, a gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy ar gyfer eich ardal gymunedol.


I fod yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn, rhaid i'ch sefydliad fod:

     Wedi'i leoli yng Nghymru

     Yn cael ei redeg er budd y gymuned, yn hytrach nag elw preifat

     Yn sicrhau buddion amgylcheddol

     Yn berchen ar, yn rheoli, neu â mynediad at, ardal gymunedol

     Â syniadau am weithgareddau mentrus a allai gynyddu eich incwm hirdymor

Cyn i chi lenwi'r ffurflen hon, dylech hefyd ddarllen ein canllaw ar wneud cais

 

Mae croeso i chi lenwi'r ffurflen hon yn Gymraeg. Sylwch y bydd cyfathrebu parhaus â Sefydliad Co-op yn cael ei wneud yn Saesneg.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cyllid hwn, e-bostiwch: foundation@coop.co.uk

Data declaration and authorisation/

Datgelu ac awdurdodi data


We will not pass your details on to third parties other than for the purposes described below. You can contact us about your data at any time by emailing foundation@coop.co.uk or writing to the following address: Co-op Foundation, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG

Ni fyddwn yn pasio eich manylion ymlaen i drydydd partïon at unrhyw ddibenion heblaw am y rhai a restrir isod. Gallwch gysylltu â ni ynglŷn â'ch data ar unrhyw adeg drwy e-bostio  foundation@coop.co.uk neu ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol: Co-op Foundation, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG.

Application primary contact/

Prif gyswllt y cais


Application secondary contact/

Cyswllt eilaidd y cais


Organisation address and status/

Cyfeiriad a statws y sefydliad

About your organisation/

Ynglŷn â'ch sefydliadAbout your community/

Ynglŷn â'ch sefydliadAbout your community space/

Ynglŷn â'ch ardal gymunedol
Enterprising ideas grant/

Grant syniadau mentrusFor example, have you done any community consultation or market research to inform your plans?/Er enghraifft, a ydych chi wedi cynnal unrhyw ymgynghoriad cymunedol neu ymchwil i'r farchnad i lywio eich cynlluniau?


Your feedback/

Eich adborth


We’d value your feedback on our funding guidelines and application form. Your responses to this section won’t be used to assess your application but will help us improve our application processes./Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ynglŷn â'n canllawiau ar gyllido a ffurflen gais. Ni fydd eich ymatebion i'r adran hon yn cael eu defnyddio i asesu eich cais, ond mi fyddant yn ein helpu i wella ein prosesau gwneud cais.