Co-op Foundation - Loans for Community Spaces (Wales environment fund) 
Sefydliad Co-op - Benthyciadau ar gyfer Ardaloedd Cymunedol (Cronfa Amgylchedd Cymru) 

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Co-op Foundation logo
Overview

Use this form to let us know if your community organisation is interested in applying for a loan to help you grow your trading activities to generate more sustainable income and help the environment.
 
We can offer loans of up to £50,000, interest-free for up to five years. Depending on the local needs you are addressing, we might also be able to offer some grant funding alongside a loan to support your work.
 
You should only complete this form if you can answer 'yes' to all of the following questions:
 • Is your organisation based in Wales?
 • Does your organisation deliver environmental benefits?
 • Is your organisation run for the benefit of the community, rather than for private profit?
 • Do you own or manage a building or outdoor space that’s used for a wide range of community activities?
 • Do you involve a wide range of local people in your work, including more disadvantaged members of the community?
 • Do you have realistic plans to develop trading activities that will grow your long-term income?
 • Are you prepared to take on a loan that will need to be repaid?
Before you complete this form, you also should read our application guidance

You are welcome to complete this form in Welsh. Please be aware that ongoing communications with the Co-op Foundation will be in English. 
 
If you have any questions about this funding, please email foundation@coop.co.uk

Trosolwg

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni os oes gan eich sefydliad cymunedol ddiddordeb mewn gwneud cais am fenthyciad i'ch helpu i ddatblygu eich gweithgareddau masnachol i greu incwm mwy cynaliadwy a helpu'r amgylchedd.

 

Gallwn gynnig benthyciadau hyd at £50,000, yn ddi-log hyd at bum mlynedd. Yn dibynnu ar yr anghenion lleol yr ydych yn mynd i'r afael â hwy, efallai y gallwn hefyd gynnig rhywfaint o arian grant i gefnogi eich gwaith.

Dylech lenwi'r ffurflen os gallwch ateb 'ydy/ydym/oes' i bob un o'r cwestiynau canlynol:

 

 • ·         A yw eich sefydliad wedi'i leoli yng Nghymru?
 • ·         A yw eich sefydliad yn cyflawni buddion amgylcheddol?
 • ·         A yw eich sefydliad yn cael ei redeg er budd y gymuned, yn hytrach nag elw preifat?
 • ·         A ydych yn berchen ar neu'n rheoli adeilad neu ardal awyr agored sy'n cael ei (d)defnyddio i gynnal ystod eang o weithgareddau cymunedol?
 • ·         A ydych yn cynnwys ystod eang o bobl leol yn eich gwaith, gan gynnwys aelodau mwy difreintiedig o'r gymuned?
 • ·         A oes gennych gynlluniau realistig i ddatblygu gweithgareddau masnachol a fydd yn cynyddu eich incwm tymor hir?
 • ·         A ydych yn fodlon cymryd benthyciad a fydd angen ei ad-dalu?

Cyn i chi lenwi'r ffurflen hon, dylech hefyd ddarllen ein canllaw ar wneud cais.


Mae croeso i chi lenwi'r ffurflen hon yn Gymraeg. Sylwch y bydd cyfathrebu parhaus â Sefydliad y Co-op yn cael ei wneud yn Saesneg.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cyllid hwn, e-bostiwch: foundation@coop.co.uk

Data declaration and authorisation/

Datgelu ac awdurdodi data


We will not pass your details on to third parties other than for the purposes described below. You can contact us about your data at any time by emailing foundation@coop.co.uk or writing to the following address: Co-op Foundation, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG

Ni fyddwn yn pasio eich manylion ymlaen i drydydd partïon at unrhyw ddibenion heblaw am y rhai a restrir isod. Gallwch gysylltu â ni ynglŷn â'ch data ar unrhyw adeg drwy e-bostio foundation@coop.co.uk neu ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol: Co-op Foundation, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG
Application primary contact/

Prif gyswllt y cais


Application secondary contact/

Cyswllt eilaidd y cais


Organisation address and status/

Cyfeiriad a statws y sefydliad


About your organisation/Eich sefydliad

Finances and income/

Cyllid ac incwm
Your feedback/

Eich adborth


We’d value your feedback on our funding guidelines and application form. Your responses to this section won’t be used to assess your application but will help us improve our application processes./Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ynglŷn â'n canllawiau ar gyllido a ffurflen gais. Ni fydd eich ymatebion i'r adran hon yn cael eu defnyddio i asesu eich cais, ond mi fyddant yn ein helpu i wella ein prosesau gwneud cais.