JORNADA TÈCNICA | JORNADA TÉCNICA


capcalera
Omple el següent formulari per inscriure't a la Jornada tècnica "Reptes i necessitats en la caracterització de materials i recobriments".
Rellena el siguiente formulario para inscribirte a la Jornada técnica"Retos y necesidades en la caracterización de materiales y recubrimientos".
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES:


INFORMACIÓ RELATIVA A LA JORNADA | INFORMACIÓN RELATIVA A LA JORNADA:

TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS:

DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WISH TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:


 - AVÍS LEGAL:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT i FISCHER INSTRUMENTS, S.A.U. responsables del tractament, faciliten la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

 

Responsables:

FUNDACIÓ EURECAT, NIF: G66210345. Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org. Dades del delegat de protecció de dades: dpo@eurecat.org.

Fischer Instruments, S.A.U., NIF: A-08958464. C. Pallars, 99, Oficina 04 - 08018 Barcelona - spain@helmutfischer.com

-      

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en aquesta activitat

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable o a l'adreça de correu electrònic: legal@eurecat.org; spain@helmutfischer.com

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.


Fundació Eurecat l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsables en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


AVISO LEGAL:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda, FUNDACIÓN EURECAT y FISCHER INSTRUMENTOS, SAU responsables del tratamiento, facilitan la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

Responsables:

FUNDACIÓN EURECAT, NIF: G66210345. Av. Universidad Autónoma 23 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org. Datos del delegado de protección de datos: dpo@eurecat.org.

Fischer Instruments, S.A.U.NIF: A-08958464. C. Pallars, 99, Oficina 04 - 08018 Barcelona - spain@helmutfischer.com

-      

-      

Finalidad del tratamiento de sus datos personales: Gestionar los envíos de información de acuerdo con sus intereses.

Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento prestado por el interesado en esta actividad

Destinatarios: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos: Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sobre datos, así como ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos dirigiéndose al domicilio del responsable o en la dirección de correo electrónico: legal@eurecat.org; spain@helmutfischer.com

Conservación: El período de conservación de los datos será el necesario para la realización del servicio.

 

Fundación Eurecat le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.

Asimismo, en caso de incumplimiento por parte de los responsables en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.