Plastronics Pilot Plant

Emplena el següent formulari |  Rellena el siguiente formulario | Please, fill in the form

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES | PERSONAL AND PROFESSIONAL DATA


TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS | PROCESSING OF MY PERSONAL DATA
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WISH TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:

LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.


EURECAT FOUNDATION Pursuant to Regulation (EU) 2016/679, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the relevant State regulations. More information at the following link.