MagidAnimalLogos

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

דף 1

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

דף 2

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

השכלה אקדמית - תואר ראשון
יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019
טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

דף 3

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

מקום עבודהיש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

מקום עבודה 2יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

מקום עבודה 3יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

מקום עבודה 4יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019

יש להכניס שנה של 4 ספרות לדוגמה: 2019
טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

דף 4

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

רקע וניסיון בתחומי טיפול והדרכה 

(תאר/י בקצרה את הכשרתך וניסיונך. ציין/י שמות מדריכים)

טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

דף 5

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

נא לצרף את המסמכים המתאימים
1.    מכתבים משני ממליצים מתחומי הכרות שונים המעידים על תכונות אופי (מהשנה האחרונה):טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

דף 6

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים | תשפ"ב 2021-2022

אישור וחתימה

אני מאשר/ת שידוע לי כי קבלתי לתכנית מותנית בבדיקת התאמתי לתכנית מבחינת השכלתי והכשרתי המפורטים לעיל וכן מהתרשמות נציגי בית הספר לאחר קיום ראיון אישי עימי. 

ידוע לי כי מכיוון שהמקצוע מוגדר כמקצוע טיפולי וכי קבלת תעודת הגמר מאפשרת לי לטפל באנשים הרי שאני עשוי/ה להישאל במהלך הריאיון שאלות הנוגעות לענייני האישיים ואני מוותר/ת מראש על כל טענה לפגיעה בי או ברגשותיי עקב כך. כמובן שאהיה רשאי/ת לסרב להשיב לשאלות כולן או חלקן, אך ידוע לי שעלולה להיות לכך השלכה על קבלתי לתכנית. 

1.    דמי הרשמה בסך 375 ₪ - תשלום זה מהווה תנאי לראיון קבלה 

טלפון 3070* או 02-5422000 | כתובת דוא"ל     magid@magid.org.il
ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח