Cronfa Gwydnwch Coronavirus

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.Y SefydliadTiciwch pob un sydd yn gymwys

Yn y flwyddyn gyfrifyddu ddiwethaf - Staffio a Gwirfoddolwyr

Dogfennau Ategol
Mae angen i ni weld copi o'r Dogfennau Llywodraethu Sefydliadau a'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf i brosesu'ch cais


Beth yw eich ymateb i'r Pandemig Coronafirws?CyllidebAllwch ymgeisio am grant rhwng £500 a £2,000


This can support your organisations core cost or specific items
Datganiad

A allwch gadarnhau'r canlynol:
  • Mae gennyf awdurdod i wneud y cais ar ran y sefydliad uchod (rwy'n aelod o'r pwyllgor rheoli neu'n aelod o staff uwch)
  • Rwy'n tystio bod y wybodaeth a gynhwysir yn y cais hwn yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth
  • Os bydd y wybodaeth yn y cais yn newid mewn unrhyw ffordd, byddaf yn hysbysu Sefydliad Cymunedol Cymru ar unwaith
  • Rwy'n rhoi caniatâd i Sefydliad Cymunedol Cymru gofnodi'r wybodaeth ar y ffurflen hon yn electronig ac i gysylltu â'm sefydliad dros y ffôn, post neu e-bost gyda gwybodaeth am ei weithgareddau ac am gyfleoedd cyllido yn y dyfodol.
  • Mae'r sefydliad yn gweithio'n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau'r llywodraeth ynghylch y firws.
  • Rwy’n ymwybodol, os na fyddaf yn cynnwys y dogfennau ategol a restrir o fewn yr amserlen ofynnol (e.e. cyfrifon blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf a dogfennau llywodraethu eich sefydliad), bydd fy nghais yn anghymwys.
  • Mae gan y sefydliad Bolisi Diogelu sy'n cael ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd.