| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Page 1

Control - to be hidden
Canllawiau ar gyfer Gwneud Cais
Oherwydd y gofynion i gadw pellter cymdeithasol ac aros gartref, cyfyngwyd ar y mynediad i ysgolion ac mae’r gwasanaethau ieuenctid sy’n cael eu darparu wedi gostwng yn ddramatig. Y canlyniad yw bod rhai o’n pobl ifanc mwyaf agored i niwed wedi colli’r gefnogaeth maen nhw’n dibynnu arni ac yn mynd yn llai a llai gweladwy. Mae llawer o gyrff sy’n teimlo’n gryf iawn ynglŷn â phobl ifanc yn gweithio’n galed i ganfod ffyrdd creadigol o fynd i’r afael â hyn ar adeg pan mae eu sicrwydd ariannol nhw eu hunain yn y fantol.  

Mae angen i ni ddysgu mwy am y ffyrdd gorau o gyrraedd a chefnogi’r bobl ifanc hyn sy’n agored i niwed, a hynny ar frys.

Mae dau nod i’r grant hwn - helpu i gyrraedd a chefnogi’r plant hyn sy’n agored i niwed, a hefyd dysgu beth yw'r ffordd orau o ddarparu’r gefnogaeth hon yn y cyd-destun presennol. 

Adran 1 - Gwybodaeth sylfaenol am y sefydliad

Mae’r adran hon yn gofyn rhai cwestiynau sylfaenol amdanoch chi a'ch sefydliad.  
Gwybodaeth sylfaenol am y sefydliad


Faint o staff cyflogedig sydd gan eich sefydliad?

Page 2

Adran 2 - Ar gyfer beth ydych chi eisiau cyllid

Mae’r adran hon yn rhoi cyfle i chi ddweud mwy wrthym ar yr hyn yr hoffech chi gael cyllid ar ei gyfer, a sut y bydd yn cefnogi pobl ifanc yn eich cymuned. 
Ar gyfer beth ydych chi eisiau cyllid

Page 3

Ar gyfer beth ydych chi eisiau cyllid


Page 4

Adran 3 - Y sefydliad ac effaith COVID-19

Mae’r adran hon yn gofyn am wybodaeth i’n helpu i ddeall effaith argyfwng COVID-19 ar eich sefydliad.  Ni fydd yr atebion a rowch chi yma yn effeithio ar p’un a fydd eich cais yn llwyddiannus ai peidio ond byddant yn help i ni ddeall eich sefyllfa chi ar hyn o bryd. 
Y sefydliad ac effaith COVID-19

Page 5

Adran 4 - Gwybodaeth ariannol

Mae’r adran hon yn eich galluogi i ddweud wrthym am y cyllid rydych chi’n gofyn amdano, a dweud ychydig hefyd am hanes ariannol eich sefydliad.
Gwybodaeth ariannol
Cyllideb y grant
Gwybodaeth ariannol flaenorol

Page 6

Datganiad a Hysbysiad Preifatrwydd

Datganiad a Hysbysiad Preifatrwydd
Drwy gyflwyno’r cais hwn rydych yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth sydd ynddo yn wir a chywir. Rydych hefyd yn cadarnhau fod awdurdod gennych i gyflwyno’r cais hwn ar ran eich sefydliad/partneriaeth. 

Drwy wneud cais i’r gronfa rydych yn cydsynio i’ch manylion (yn cynnwys eich enw, gwybodaeth gyswllt a manylion y sefydliad – yn cynnwys gwybodaeth ariannol y sefydliad) gael eu rhannu ymysg partneriaid yr Youth Endowment Fund at ddibenion rheoli’r gronfa; partneriaid yr Youth Endowment Fund yw Social Investment Business, Impetus a’r Early Intervention Foundation. Gallai’ch manylion gael eu rhannu hefyd gyda’r Swyddfa Gartref fel cyllidwr yr Youth Endowment Fund. Mae polisi data pob un o’r sefydliadau hyn i’w weld ar eu gwefannau unigol. Gallem hefyd rannu eich data gyda sefydliadau sy’n ein helpu i gyflawni ein gweithgareddau rhoi grantiau. Er enghraifft, rydym yn rhannu data personol gyda sefydliadau sy’n ein helpu i asesu ceisiadau am grantiau, neu sy’n gwerthuso effaith ein grantiau. Efallai hefyd y bydd gan sefydliadau sy’n cynnal ein meddalwedd a’n systemau TG fynediad at ddata personol. Ym mhob achos, dim ond data personol sy’n ofynnol er mwyn iddynt wneud eu gwaith y byddwn yn eu rhannu, a byddwn yn gwneud hynny yn amodol ar fesurau diogelwch priodol sydd wedi’u dylunio i sicrhau bod eich data personol yn dal yn ddiogel ac nad ydynt ond yn cael eu defnyddio i’r diben a fwriadwyd.
Gallem hefyd rannu data personol gydag adrannau llywodraeth neu drydydd partïon eraill sydd wedi ariannu’r grantiau lle mae hyn yn amod ariannu ganddynt. Gallem hefyd rannu manylion cyswllt eich sefydliad gyda’ch cynrychiolydd seneddol lleol oherwydd gallai fod eisiau cysylltu â chi ynglŷn â’r grant.

Nid ydym yn cadw eich data personol ddim hwy nag sy’n angenrheidiol i’r dibenion a ddisgrifir yn yr hysbysiad hwn neu fel sy’n cael ei ganiatáu fel arall drwy gyfraith. 
Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol, nodwch yma eich bod am gael ein cylchlythyr https://youthendowmentfund.org.uk/contact/