header
Omple el següent formulari | Rellena el siguiente formulario | Fill in the form to register
* Obligatori | Obligatorio | Mandatory

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES | PERSONAL AND PROFESSIONAL DATA

ASSISTÈNCIA | ASISTENCIA |  ATTENDANCE:

peunota
[CAT] Donada la situació actual, fent aquesta inscripció, l'organització no pot garantir-te l'assistència presencial degut a limitacions d'aforament, per això aquest any també s'emetrà en streaming online. L'organització posteriorment et comunicarà si podràs anar presencialment al congrés i t'enviarà l'entrada amb el codi QR.

[CAST] Dada la situación actual, haciendo esta inscripción, la organización no puede garantizarte la asistencia presencial debido a las limitaciones de aforo, por eso este año se emitirá en streaming online. La organización posteriormente te comunicará si podrás ir presencialmente al congreso y te enviará la entrada con el código QR.

[ENG] Given the current situation, by making this registration, the organization cannot guarantee your on-site attendance due to capacity limitations, that is why this year it will be streaming online. Later, the organization will inform you if you can assist to the congress on-site and will send you the ticket with the QR code.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES | POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS | DATA PROTECTION POLICY
CESSIÓ DE DADES A TERCERS | CESIÓN DE DATOS A TERCEROS | DATA TRANSFER TO THIRD PARTIES