Job Application - CORPORATE RELATIONSHIP MANAGER

Logo

ABOUT US:

Teach for Romania is a non-governmental organization, that envisions life opportunities through excellent education for every child in Romania, irrespective of his or her social and economic background. Our mission is to recruit, train and support professionals who take ownership for transforming the society, through a leadership development program in education.

The staff of Teach for Romania is comprised of high potential professionals, who work relentlessly to transform the society by being an active part of a movement in education.

For more information, visit: www.teachforromania.org.

 

YOUR ROLE

 

For our organization to have the impact it aims towards, your activity, as Corporate Relationship Manager, will have a great contribution in bringing the resources needed to achieve our goals.

You will be charged with managing the relationship with our existing corporate sponsors (including managing side projects with specific donors, such as visibility initiatives, employee engagement activities, and others). 

 

This is a full time position, based in Bucharest.

Reports to: Fundraising Manager

 

RESPONSIBILITIES

·       Acts as project manager for the implementation of the activities agreed with the sponsors and the actions included in the corporate stewardship plan; 

·       Designs and executes dedicated stewardship activities for corporate donors (which can include school visits, dedicated activities with teachers and students included in the programme, regular communication and updates – corporate newsletter, etc), with guidance from the Fundraising Manager, as needed; 

·       Manages the relationship with the existing sponsors – keeps track of the organization’s commitments towards each donor, including reporting and special activities, maintains timely communication on operational and reporting matters with each donor, drafts reports; 

·       Ensures contract management in Salesforce; 

·       Drafts proposals for corporate sponsors (new and recurring); 

·       Keeps the sponsors database up-to-date; 

·       Assist the Fundraising Manger in meetings with potential sponsors (prepares support materials including donor intelligence, research, offers meeting support); 

·       Researches potential new sponsors.

 

 

REQUIREMENTS

 

We are looking for someone with:

·       Account management skills (client-oriented, with good partnership cultivation skills, is diligent, reacts on time, is charismatic and open);

·       Stakeholder management skills;

·       Relationship management skills (is perceptive of and responds to the specific needs and interests of our partners and donors);

·       Great organizational skills, autonomy;

·       Project management skills – ability to design and run effectively small scale projects;

·       Integrity;

·       Great communication skills;

·       A team player attitude;

·       Excellent written Romanian & English (Advanced) skills;

·       Research skills. 

 Who knows:

·       Microsoft Excel;

·       Microsoft PowerPoint

·       You will learn how to use Canva if you are not familiar with it by now. 

 

It would be a plus if you also have:

·       Experience working in an NGO, especially in the field of education.

 Experience required for this role:

·       3 – 5 years of experience in Fundraising/ Account or Relationship Management/Customer Support.

 

The selection process will consist in:

·       CV Screening;

·       Online test;

·       Phone interview;

·       Interview with the HR department and the Fundraising Manager;

·       Final interview with the CEO.

Logo
Contact Details


Logo

 

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Asociația Teach for Romania, cu sediul social în Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, parter, București, Sector 2, organizație non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sub nr. 222/10.12.2013, CIF 32590589 în calitate de operator de date cu caracter personal („Asociația”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Asociație în scopurile specificate mai jos.

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de candidat Teach for Romania. Asociația prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 1 de mai jos.

 

1. Categorii de date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Asociație vor acoperi următoarele:

a) Proces recrutare și selecție: nume, prenume, telefon mobil, e-mail, data nașterii, sex, statut marital, experiența academică, experiența profesională, sursă de informare, zona geografică (orașul și județul de rezidență), Curriculum Vitae, răspunsurile dumneavoastră la întrebările din procesul de recrutare și selecție.

b) În situația angajarii: informațiile de la punctul 1.a) la care se adaugă: date din cartea de identitate necesare încheierii contractului individual de muncă, starea de sănătate, reședință, evaluare privind performanța în cadrul organizației, răspunsuri și rezultate la chestionare.

2. Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal:

Asociația prelucrează datele cu caracter personal în vederea:

·         Contactării pentru a oferi mai multe informații despre organizatie;

·         Evaluarea candidaturii și invitarea la activități ale organizației în perioada de integrare a candidatului;

·         Informării despre activitățile organizației și invitarea la evenimentele acesteia;

·         Selecției celor mai potriviți candidați;

·         Evaluării și analizei recrutării și selecției;

·         Încheierea contractelor individuale de muncă.

 

3. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei:

a)       În vederea semnării unui contract individual de muncă;

b)       Interesul legitim al Asociației pentru angajarea personalului și desfășurarea în bune condiții a programului Teach for Romania;

c)       Consimțământul dumneavoastră, referitor la ținerea la curent cu posturile disponibile;

d)       Consimțământul dumneavoastră, referitor la comunicări și transmiterea de invitații la evenimentele desfășurare de Asociație.

4. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații:

(i) în situația angajării: furnizori de servicii medicale (pentru aviz medical), furnizori privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, parteneri care oferă beneficii angajaților Teach for Romania (ex: asigurare medicală privată etc.).

(ii)  autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității Asociației, care solicită Asociației să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă;

(iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor Asociației noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Asociație într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

6. Stocarea datelor personale

Vă vom stoca datele cu caracter personal, astfel:

- în situația angajării, vom stoca datele dumneavoastră conform normelor în vigoare (contract individual de muncă etc.).

În cazul în care Asociația va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

- în situația respingerii candidaturii, datele tale vor fi stocate 3 ani de zile de la încheierea procesului de recrutare și selecție, perioadă necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de la secțiunea 2, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.

7. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Asociația nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

8. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În cazul refuzului dumneavoastră cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, nu vom avea posibilitatea de a vă permite să candidați la rolurile din Teach for Romania.

În cazul refuzului dumneavoastră cu privire la transmiterea de informații despre ofertele noastre de muncă sau transmiterea informațiilor despre activitatea asociației, nu vom putea comunica informația în timp real și util privind oportunitățile ivite.   

9. Securitatea prelucrării datelor

Asociația vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

10. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

·       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

·       Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal);(ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal;(iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;(iv) datele au fost prelucrate ilegal;(v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română ; (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.

·       Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

·       Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

·       Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

·       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

·       Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

·       Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intarea C, Parter sau prin e-mail la dpo@teachforromania.ro