Logo

טופס הרשמה לתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית פסיכואנליטית

תשפ"ב | 2021-2022

דף 1

הליך הגשת מועמדות

לצורך הגשת מועמדות ללימודים בתכנית התלת שנתית עליך למלא את טופס ההרשמה המקוון בצירוף המסמכים הנדרשים.

 המועמדים המתאימים יוזמנו לשני ראיונות על ידי ועדת הקבלה.


1.  קורות חיים תיאוריים [עד שלושה עמודים מודפסים].

קורות החיים צריכים לכלול פרטים ביוגרפיים, התייחסות למאורעות חיים משמעותיים וכאלה שהשפיעו והובילו לדעתך לבחור במקצוע טיפולי,  מערכות יחסים משמעותיות ונקודת מפנה בהכשרה המקצועית.

2.  תיאור דילמה טיפולית מההווה או מהעבר  ואיך התמודדת איתה [עד עמוד].

3.  חוויה בקבוצה כמשתתף [עד עמוד מודפס].

תיאור התהליך הקבוצתי דרך הדגמה של חווייתך מהקבוצה באמצעות אירוע ספציפי.

4.  העתק תעודות ואישורים עבור כל אחד מהתארים האקדמיים וההכשרות המקצועיות.

5.  שלוש המלצות עדכניות ממדריכים במסגרת הדרכה אישית – על ההמלצות להישלח ישירות על ידי המדריך עצמו לכתובת מייל של בית הספר: psychomagid@magid.org.il.

6.   תמונה (דיגיטלית או פספורט).

7. בסיום הטופס יש להסדיר את תשלום דמי הרישום בסך 375 ₪.  ללא הסדרת התשלום  - לא ייחשב הרישום כמלא

 

 

המידע שיועבר לביה"ס נשמר בסודיות מלאה ונעשה בו שימוש לתהליך הקבלה והלימודים בלבד

 

הרשמה עד לתאריך - 30.4.2021

ביה"ס לפסיכותרפיה של מכון מגיד  |  טלפון 62 /073-2495061  |   כתובת דוא"ל  psychomagid@magid.org.il