בקשת הלוואה מלכ"רים   

פרטים כללים אודות מגיש הבקשהכולל ספרת ביקורת

ספרות בלבד

יש לרשום כתובת דואר תקינה

DD/MM/YYYYפרטים אודות האירגון

כפי שמופיע תעודת ההתאגדות

English Only

מספר עמותה / מספר ח.פ

www.ogen.orgרק ספרות

דוגמא: DD/MM/YYYY

מספר בלבד


כתובת  פרטים אודות ההלוואה המבוקשת


מידע פיננסי על האירגון


ב-3 השנים האחרונות
דוח תנועות וריכוז יתרות לחשבונות הבנקחשבון בנק 2חשבון בנק 3
מסמכים שיש לצרףסכום, ריבית, תאריך לקיחת ההלוואה, יתרה קיימת, תשלום חודשי


לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים


לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קייםבעלי זכות חתימה
בעל זכות חתימה 1


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד
כתובת  
DD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 2


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת 
אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 3


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת
אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור