Ноолуур арилжаалсан бүртгэл SFA

ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын арилжааг доорх маягтын дагуу бөглөнө уу. * тэмдэгтэй нүдийг заавал бөглөнө. Маягтыг бөглөөд илгээсний дараа маягтыг ТННЭ хүлээн авсан тухай 
и-мэйл
таны цахим хаягаар ирнэ. Уг цахим шууданг та хадгална уу. 
Receipt Number and Date / Борлуулалтын баримтын дугаар болон oгноо


Buyer and Seller / Худалдан авагч тал болон Худалдагч тал


SFA-##### бүртгэлийн дугаарын 5 оронтой тоог оруулна, жишээ нь 00103


SFA-##### бүртгэлийн дугаарын 5 оронтой тоог оруулна, жишээ нь 00120
Fibre Weight and Price / Ноолуурын хэмжээ болон үнэ
Receipt Attachments / Борлуулалтын баримт (ББ) хавсаргах

Хэрэв борлуулалтын цаасан баримт байхгүй бол энэхүү хуудсыг илгээхээс өмнө Худалдагч талаас борлуулалтын баримтын хуулбарыг авна уу.  Declaration / Мэдэгдэл
Мэдэгдэл

Энэхүү хуудсанд оруулсан арилжааны мэдээллийг худалдагч талын надад өгсөн арилжааны баримтанд тулгуурлан алдаагүй оруулсан болохыг худалдан авагчийн хувьд баталж байна. Эдгээр өгөгдөл нь дээр дурдсан худалдагч ба худалдан авагч талуудын хооронд хийсэн ТННЭ-ийн баталгаат түүхий ноолуурын бодит арилжаанд хамаарах бөгөөд арилжааг ТННЭ-ийн мөшгөлтийн удирдамжийн дагуу хийв.


Арилжаа баталгаажсаны дараа мэдээлэлтэй холбоотой гарсан аливаа гажуудал, алдаанд зөвхөн худалдан авагч тал хариуцлага хүлээнэ.

 

Бүх мэдээллийг ТННЭ-ийн нууцлалын бодлогын дагуу боловсруулан нууц гэж үзнэ.

Email Address for Confirmation / Маягтыг хүлээн авсныг мэдэгдэх и-мэйл хаяг
Бөглөсөн маягтыг хүлээж авсан талаар танд мэдэгдэхэд энэ и-мэйл хаягыг ашиглах бөгөөд таны и-мэйлийг ТННЭ хадгалахгүй.
Бодит хүн энэ маягтыг бөглөснийг баталгаажуулж доорх нүдийг дарна уу