Gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru – beth sydd ei angen arnoch chi?

Kinship (Grandparents Plus gynt) yw’r brif elusen gofal gan berthnasau yn Lloegr a Chymru. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a dealltwriaeth ariannol, cyfreithiol, ymarferol ac emosiynol i ofalwyr sy’n berthnasau o’r foment gyntaf pan fydd angen hynny, ar hyd y cyfnod pan fydd angen.


Rydyn ni’n datblygu ein gwaith yng Nghymru i fedru cefnogi pob gofalwr sy’n berthynas ledled Cymru. Ond mae angen eich help chi arnon ni.


Mae arnon ni angen i chi ddweud wrthyn ni beth mae arnoch chi ei angen a sut rydych chi’n teimlo fel gofalwr sy’n berthynas yng Nghymru. Bydd hynny’n ein helpu ni i ddatblygu ein gwasanaethau i chi ledled Cymru.  


Byddwn ni’n darllen trwy eich holl ymatebion a sylwadau, i’n helpu i lunio’r gefnogaeth ar gyfer gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru a gwneud cais am arian. Rydyn ni am i ofalwyr sy’n berthnasau fod yn ganolog i’n holl waith yn Kinship, a bydd yr wybodaeth roddwch chi i ni yn ein helpu i gyflawni hynny.

Ni ddylai gymryd mwy na 15 - 20 munud.


Os oes angen cefnogaeth ychwanegol arnoch chi i lenwi’r arolwg, cysylltwch â ni ar info@kinship.org.uk


Mae’r arolwg sy’n dilyn yn gwbl gyfrinachol.


Os byddai’n well gennych chi lenwi’r arolwg hwn yn Saesneg, mae gennym ni fersiwn Saesneg yma: 

https://www.tfaforms.com/4893172

Amdanoch chi:

Mae’r adran hon amdanoch chi, y gofalwr sy’n berthynas. Bydd yn ein helpu i sicrhau darlun o’r bobl sy’n gofalu am blant sy’n berthnasau yng Nghymru. 

Demograffeg:

Mae’r cwestiynau nesaf yn ymwneud â deall mwy am pwy yw’r gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru. Rydyn ni’n eu gofyn er mwyn gallu sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni’n eu datblygu yn gweithio i chi. 


Beth sydd ei angen arnoch chi:

Yn Kinship Cymru, rydyn ni’n credu mai chi, y gofalwyr sy’n berthnasau, sy’n gwybod orau beth sy’n gweithio i chi a pha gefnogaeth mae arnoch chi ei hangen. Mae’r cwestiynau isod yn ymwneud â deall pa gefnogaeth mae arnoch chi ei hangen, a sut rydych chi’n cael cefnogaeth ar hyn o bryd.

 

Bydd hyn yn ein helpu i greu darlun clir o sut gallwn ni eich cefnogi yn y dyfodol. 


Sut ydych chi’n teimlo? 

Rydyn ni’n gwybod bod rôl gofalwr sy’n berthynas yn un anhygoel a llawn boddhad, ond rydyn ni hefyd yn gwybod y gall fod yn anodd iawn.

 

Pwrpas y cwestiynau isod yw darganfod sut rydych chi’n teimlo ar hyn o bryd er mwyn i ni fedru ystyried pa fath o gefnogaeth mae arnoch chi ei hangen – a gallwn ni adeiladu darlun gwell i’w rannu gydag arianwyr. 
Mynediad at dechnoleg:

Dyma’r rhan olaf o’r arolwg ac mae’n trafod sut rydych chi’n cael mynediad at gefnogaeth a’r dechnoleg rydych chi’n ei defnyddio. 
Diolch yn fawr

Camau nesaf:

Os hoffech chi wybod am ganlyniad yr arolwg hwn ac a fyddwn ni’n llwyddo i gael cyllid, nodwch eich cyfeiriad e-bost a’ch enw cyntaf (dim ond am hyn y byddwn ni’n cysylltu â chi):Ymuno â Chymuned Kinship:

Trwy ymuno â’n Cymuned Community, byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion a storïau am ofal gan berthnasau a beth rydyn ni yn Kinship yn ei wneud i sicrhau bod pob teulu perthynas yn cael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

 

Gallwch chi chwarae cymaint neu gyn lleied o ran ag y dymunwch – mae cyfleoedd i wirfoddoli, rhannu eich profiadau yn ein gohebiaeth a’n harolygon, ac ymgyrchu dros farged decach i deuluoedd perthynas.

 

Neu os ydych chi’n syml eisiau darllen ein newyddion bob mis, mae hynny’n iawn hefyd.