Kinship's manifesto pledge for kinship carers - in welsh

Mae Kinship (Grandparents Plus gynt) yn galw ar bob ymgeisydd a phlaid wleidyddol yn etholiad Senedd Cymru i gefnogi gweledigaeth o gymdeithas lle mae’r holl ofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru a’r plant maen nhw’n gofalu amdanynt yn cael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi


Cymru sydd â’r gyfran uchaf o ofal gan berthnasau yn y Deyrnas Unedig. 
 

Mae gofalwyr sy’n berthnasau yn camu i’r bwlch i ofalu am blant pan fydd eu rhieni’n methu gwneud hynny ac yn cadw teuluoedd gyda’i gilydd. Maen nhw’n cadw plant allan o’r system ofal.  

 

Wnewch chi eu cefnogi nhw?  

 

Amcangyfrifir bod 10,000 o blant yng Nghymru yn cael eu magu gan aelodau o’u teulu neu ffrindiau  - mae hynny’n cyfateb i un ym mhob 67 o blant

 

Mae gofal gan berthnasau yn aml yn cychwyn mewn argyfwng. Plant y mae eu rhieni’n methu gofalu amdanynt, am ba reswm bynnag. Mae’n achosi braw, dryswch a thorcalon.  

 
Mae magu plant sydd wedi colli eu rhieni yn heriol ac yn newid bywydau, ond mae gofalwyr sy’n berthnasau yn gwneud hynny heb feddwl amdanynt eu hunain am eu bod nhw’n rhoi’r plant yn gyntaf.  

 

Rydym ni’n gofyn i chi addo cefnogi gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru. Ychwanegwch eich enw isod.  
 

Os caf fy ethol i’r Senedd yn 2021, rwy’n addo pwyso am y pedair blaenoriaeth allweddol hyn ar gyfer gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru: 

 1. Deddf Gofal gan Berthnasau: 
  Rhaid i ofal gan berthnasau gael ei gydnabod o dan y gyfraith.  
   
 1. Cyngor arbenigol ac annibynnol:  
  Bod gofalwyr sy’n berthnasau yn gallu cael y lwfansau a’r budd-daliadau y mae hawl ganddynt i’w cael.  Bod ganddyn nhw fynediad at gyngor cyfreithiol annibynnol, am ddim er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch y trefniadau gofal sydd ganddynt ar gyfer y plentyn. 
  Bod gofalwyr sy’n berthnasau yn gallu cael eu cyfeirio at grwpiau cymorth cymheiriaid yn eu hardal leol a chael mynediad iddynt.  
   
 1. Cefnogaeth gynhwysfawr: 
  Cefnogaeth benodol a phersonol sy’n cyd-fynd ag anghenion pob teulu o berthnasau cyn gynted ag y gofynnir iddynt ofalu am y plentyn, cyhyd ag y bydd angen hynny arnynt.
  Mae hyn yn cynnwys cymorth ariannol, cymorth un-i-un a chymorth cymheiriaid, cymorth gyda threfniadau cyswllt, blaenoriaeth o ran tai a chymorth wedi’i dargedu ar gyfer pob plentyn sy’n cael gofal gan berthynas.  
   
 1. Rhwydwaith gwybodus a chefnogol: 
  Bod pob asiantaeth, sefydliad a darparwr gwasanaeth yn derbyn hyfforddiant ac yn cydweithio i ddarparu ymateb integredig i heriau gofal gan berthnasau. Bydd yr ymateb yn canolbwyntio ar anghenion y plant sy’n cael gofal gan berthnasau a’u teuluoedd, cyhyd ag y bydd angen hynny arnynt.   
   

Rwy'n falch o addo fy nghefnogaeth i ofalwyr sy'n berthnasau yng Nghymru: