https://aicongress.barcelona
Omple el següent formulari | Rellena el siguiente formulario | Fill in the form to register
* Obligatori | Obligatorio | Mandatory

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES | PERSONAL AND PROFESSIONAL DATA

ASSISTÈNCIA | ASISTENCIA |  ATTENDANCE:peunota
[CAT] Si has marcat l'opció presencial ja que estàs convidat per una empresa Patrocinadora o Col·laboradora, la organització no et garanteix la plaça degut a les limitacions d'aforament. Més endavant se't comunicarà si finalment pots assistir presencialment i t'enviarà un codi QR.

[CAST] Si has marcado la opción presencial ya que estás invitado por una empresa Patrocinadora o Colaboradora, la organización no te garantiza la plaza debido a las limitaciones de aforo. Más adelante se te comunicará si finalmente puedes asistir presencialmente y te enviará un código QR.

[ENG] If you have chosen the on-site option, as far as you are invited by a Sponsor or a Collaborator, the congress organization can not guarantee a seat due to capacity limitations. Later, the congress organization will inform you if you can attend to the congress on-site and will send you the QR ticket.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES | POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS | DATA PROTECTION POLICY
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WISH TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:
CESSIÓ DE DADES A TERCERS | CESIÓN DE DATOS A TERCEROS | DATA TRANSFER TO THIRD PARTIES