ကျောင်းသား/သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းပုံစံ

Page 1

ဤပုံစံစာရွက်တွငပါရှိသော မေးခွန်းများသညကျောင်းသူကျောင်းသားများကို သင်တန်းအစီအစဉ်များနေရာချပေးရာတွငIndy Reads အတွကအထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တိုနှစ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကျောင်းသူကျောင်းသား အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးပေးသူများထံသိုအချက်အလက်အချိုပေးအပ်ပါသည်။ သင်၏ ဖြေဆိုချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်စေပြီး အစီအစဉ်များကို အခမဲ့ဖြစ်နေရနထိန်းထားနိုင်စေသည်။ ပုံစံစာရွက်ကို ဖြည့်စွက်သည့်အတွကကျေးဇူးတင်ပါသည်။  

လမ်းညွှန်များ။ ကျေးဇူးပြု၍အောက်ဖော်ပြပါနေရာအားလုံးကိုဖြည့်ပါ။

ကျောင်းသား/သူအချက်အလက်   
မွေးသက္ကရာဇ်။

Indy Reads သည် Indiana ပြည်နယ်ရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသော သင်ယူသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ သင့်နိုင်ငံ၊ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ပါက သင့်ပြည်နယ်နှင့် မြို့ကို အောက်တွင် ဝေမျှပေးပါ။ အခြားသောဒေသများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်အား တိုးချဲ့ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် သင့်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ဒေတာအနေဖြင့် သုံးသွားပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ပညာအရည်အချင်း
    

(ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူအခြေအနေ)(ကုသမှု/ပြန်လည်ထူထောင်မှု အခြေအနေ)

Page 2

ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ