Project Manager

Public Funds and Foundations

Logo

ABOUT US

Teach for Romania is a non-governmental organization, that envisions life opportunities through excellent education for every child in Romania, regardless of his or her social and economic background.

Our mission is to recruit, train and support professionals who take ownership for transforming the society, through a leadership development program in education. After the 2 year teaching program, Teach For Romania supports its alumni, equipped with the experience, conviction, and insights to be a force for change, working across sectors to expand educational opportunity.

The staff of Teach for Romania is comprised of high potential professionals, who work relentlessly to transform the society by being an active part of a movement in education.

              For more information, visit: www.teachforromania.org.

 

YOUR ROLE

We are looking for a dedicated, committed and professional Project Manager, who wants join Teach for Romania’s efforts of providing life options through education for every child in Romania. 

In the Public Funds & Foundations team, through strategically developed and funded projects, we aim to push forward Teach for Romania’s ability to tackle the issues we are addressing in education. Our role is to find pathways that tie funding opportunities to our organization’s strategy, then write and implement projects in the previously identified areas of intervention. 

 

The Project Manager will be initially focused on managing the implementation of 3 specific projects, but will later join the efforts of writing new projects, as well. 

 

Role-type: full time; 

Location: preferably Bucharest

Reports to: Public Funds and Foundations Director; 

Team: Public Funds & Foundations; 

Period: until January 2024, with the possibility of extension.  

 

RESPONSIBILITIES

Ø  Acts as main responsible and driver for the successful completion of the project; 

Ø  Plans, coordinates and acts as main responsible for the implementation of project activities;

Ø  Implements other activities related to the project and not covered by technical experts, as needed; 

Ø  Coordinates the project team or works with other departments (depending on the project); 

Ø  Communicates and works with external partners and representatives of project’s consortium; 

Ø  Oversees the documentation of the completion of deliverables; 

Ø  Shares responsibility with the Finance partner on effective budget execution; 

Ø  Works with the Finance partner on budget tracking; 

Ø  Acts as main responsible for technical reporting; 

Ø  Works with the Finance partner on financial reporting; 

Ø  Works on new projects proposals. 

 

PROFILE REQUIREMENTS

 

We are looking for someone with:

ü  Excellent organizational and planning skills, as well as attention to detail;

ü  Strong communication and interpersonal skills; ability to build relationships and assure collaboration with diverse stakeholders and working styles;

ü  Project and process management know-how and skills;

ü  Strategic Thinking;

ü  Solid knowledge and ability to develop Monitoring & Evaluation strategies and frameworks, including defining outcomes, defining indicators and establishing systems for data collection and evaluation;

ü  Quantitative and qualitative analysis and reporting skills;

ü  Research methodology knowledge and skills;

ü  Critical thinking, the ability to conclude essential information from amounts of data;

ü  Ability to communicate data to diverse audiences and facilitate evidence based reflections;

ü  Ability to work autonomously, in a fast faced, dynamic environment;

ü  English: Advanced.

Who is:

ü  Is comfortable to work with numbers; 

ü  Is autonomous; 

ü  Is results oriented

ü  Is deeply committed to Teach for Romania’s vision and fit with Teach for Romania’s culture and values

ü  Operates with urgency and sense of possibility to achieve ambitious goals

 

Who has:

ü  Bachelor or Master’s degree

ü  A minimum of 3 years of work experience in EU/EEA & Norway Grants funded projects implementation

ü  Minimum 5 years of work experience in Project Management. 

 

Would be a plus if you also have: 

ü  Experience with writing project proposals. 

ü  Experience in the educational field. 

 

Benefits

q  A chance to do high-significance work in education (more access to excellent education for all children);

q  The opportunity to build up your skills and develop yourself personally and professionally;

q  Access to training and learning opportunities inside the organization and from our learning partners;

q  An excellent working environment in a value-based organizational culture;

q  Access to a global community of experienced and talented specialists and first-hand innovative approaches and models from the Teach for All network.

 

The selection process will consist in:

q  Screening, based on resume;

q  Phone pre-Interview;

q  Interview with the Head of Central Services;

q  Interview with the Public Funds and Foundations Director.

 

We will review the applications on an as we go basis.

 

Logo

 

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Asociația Teach for Romania, cu sediul social în Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, parter, București, Sector 2, organizație non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sub nr. 222/10.12.2013, CIF 32590589 în calitate de operator de date cu caracter personal („Asociația”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Asociație în scopurile specificate mai jos.

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de candidat Teach for Romania. Asociația prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 1 de mai jos.

 

1. Categorii de date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Asociație vor acoperi următoarele:

a) Proces recrutare și selecție: nume, prenume, telefon mobil, e-mail, data nașterii, sex, statut marital, experiența academică, experiența profesională, sursă de informare, zona geografică (orașul și județul de rezidență), Curriculum Vitae, răspunsurile dumneavoastră la întrebările din procesul de recrutare și selecție.

b) În situația angajarii: informațiile de la punctul 1.a) la care se adaugă: date din cartea de identitate necesare încheierii contractului individual de muncă, starea de sănătate, reședință, evaluare privind performanța în cadrul organizației, răspunsuri și rezultate la chestionare.

2. Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal:

Asociația prelucrează datele cu caracter personal în vederea:

·         Contactării pentru a oferi mai multe informații despre organizatie;

·         Evaluarea candidaturii și invitarea la activități ale organizației în perioada de integrare a candidatului;

·         Informării despre activitățile organizației și invitarea la evenimentele acesteia;

·         Selecției celor mai potriviți candidați;

·         Evaluării și analizei recrutării și selecției;

·         Încheierea contractelor individuale de muncă.

 

3. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei:

a)       În vederea semnării unui contract individual de muncă;

b)       Interesul legitim al Asociației pentru angajarea personalului și desfășurarea în bune condiții a programului Teach for Romania;

c)       Consimțământul dumneavoastră, referitor la ținerea la curent cu posturile disponibile;

d)       Consimțământul dumneavoastră, referitor la comunicări și transmiterea de invitații la evenimentele desfășurare de Asociație.

4. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații:

(i) în situația angajării: furnizori de servicii medicale (pentru aviz medical), furnizori privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, parteneri care oferă beneficii angajaților Teach for Romania (ex: asigurare medicală privată etc.).

(ii)  autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității Asociației, care solicită Asociației să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă;

(iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor Asociației noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Asociație într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

6. Stocarea datelor personale

Vă vom stoca datele cu caracter personal, astfel:

- în situația angajării, vom stoca datele dumneavoastră conform normelor în vigoare (contract individual de muncă etc.).

În cazul în care Asociația va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

- în situația respingerii candidaturii, datele tale vor fi stocate 3 ani de zile de la încheierea procesului de recrutare și selecție, perioadă necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de la secțiunea 2, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.

7. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Asociația nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

8. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În cazul refuzului dumneavoastră cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, nu vom avea posibilitatea de a vă permite să candidați la rolurile din Teach for Romania.

În cazul refuzului dumneavoastră cu privire la transmiterea de informații despre ofertele noastre de muncă sau transmiterea informațiilor despre activitatea asociației, nu vom putea comunica informația în timp real și util privind oportunitățile ivite.   

9. Securitatea prelucrării datelor

Asociația vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

10. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

·       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

·       Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal);(ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal;(iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;(iv) datele au fost prelucrate ilegal;(v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română ; (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.

·       Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

·       Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

·       Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

·       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

·       Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

·       Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intarea C, Parter sau prin e-mail la dpo@teachforromania.ro

Logo
Contact Details