Community Foundation Wales
Sefydliad Cymunedol Cymru

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.Tick all that applyIf you aren’t already, we encourage you to become accredited as a Living Wage Employer with the Living Wage Foundation: www.livingwage.org.uk/employers Tick all that applyOs nad ydych chi eisioes, rydym yn eich annog i gael eich achredu fel Cyflogwr Cyflog Byw gyda Sefydliad Cyflog Byw - www.livingwage.org.uk/employersWe need the following documents to process your application

EG. Kids Club supports young carers in Treforest. It will provide weekly activities to enable young people to relax and have fun in a safe and comfortable environment, where they can make new friends, share experiences and support each other and take a break from their caring role. We’re looking for a couple of sentences that describe who you are working with (eg. young carers), where you are based (eg. Treforest), what you will be doing (eg. weekly activities) and how those you will work with will benefit (eg. be able to relax and have fun/make new friends, share experiences and support each other/take a bread from their caring role).

We’re keen to see that organisations are not working in isolation, but instead building on and into a network of support to provide a more holistic approach and good partnership working.

If you are able to provide a case study here to tell the story of an individual, family or group you have worked with that would be really helpful. We are always looking for stories that show the impact of funding. We may wish to feature your story and will be in touch for photos, quotes, press releases etc if needed. We will of course respect the privacy of anyone featured.

£

£
Enter the figure without commas, semi-colons or spaces e.g. 2000


This can support your organisations core cost or specific itemsNB. The information you provide will help us to share ideas with others and encourage groups to consider how they too can adopt environmentally conscious policies. Your response to this question will not in any way affect the outcome of your application.

EG. Kids Club supports young carers in Treforest. It will provide weekly activities to enable young people to relax and have fun in a safe and comfortable environment, where they can make new friends, share experiences and support each other and take a break from their caring role. We’re looking for a couple of sentences that describe who you are working with (eg. young carers), where you are based (eg. Treforest), what you will be doing (eg. weekly activities) and how those you will work with will benefit (eg. be able to relax and have fun/make new friends, share experiences and support each other/take a bread from their caring role).

We’re keen to see that organisations are not working in isolation, but instead building on and into a network of support to provide a more holistic approach and good partnership working.

If you are able to provide a case study here to tell the story of an individual, family or group you have worked with that would be really helpful. We are always looking for stories that show the impact of funding. We may wish to feature your story and will be in touch for photos, quotes, press releases etc if needed. We will of course respect the privacy of anyone featured.

£

£
Rhowch y ffigur heb atalnodau, lled-golonau neu ofodau e.e. 2000


This can support your organisations core cost or specific itemsNB. The information you provide will help us to share ideas with others and encourage groups to consider how they too can adopt environmentally conscious policies. Your response to this question will not in any way affect the outcome of your application.

Your support and commitment helps us create a stronger Wales and change lives together.

We enjoy sharing stories of this positive change with our supporters and would love to keep in touch with you in the future. If you’d like to be kept up to date on the latest news from Community Foundation Wales, as well as find out how you can be part of this life-changing work.

Please select which communications you would like to receive, as well as how you would like to receive them.  You can also choose to unsubscribe from all communications, if you would prefer not to receive any updates.
Our promise to you…

We value your privacy and are committed to keeping your personal data safe. To ensure the security of your personal information, we will only use your data as outlined in our Privacy Policy and will never share your data to other organisations without your explicit consent.

You can unsubscribe from receiving communications at any time by completing the form on our website or by following the instructions at the bottom of our emails.
Please can you confirm the following: 
 • I am authorised to make the application on behalf of the above organisation (I am a member of the management committee or a senior staff member) 
 • I certify that the information contained in this application is correct to the best of my knowledge 
 • If the information in the application changes in any way I will inform Community Foundation Wales immediately 
 • I give permission for Community Foundation Wales to record the information in this form electronically and to contact my organisation by phone, mail or email with information about its activities and about future funding opportunities
 • I am aware that if I do not include the supporting documents listed within the required time frame (e.g. annual accounts for the last financial year and your organisation’s governing documents), my application will be ineligible. 
 • The organisation has a Safeguarding Policy that is regulary reviewed and updated. Mae’ch cefnogaeth a’ch ymrwymiad chi’n ein helpu ni i greu Cymru gryfach a newid bywydau gyda’n gilydd.

Rydym yn mwynhau rhannu hanesion am y newid cadarnhaol hwn gyda’n cefnogwyr ac fe fyddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol. Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o Sefydliad Cymunedol Cymru, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau,
 
Dewiswch pa fath o ohebiaeth hoffech eu cael, yn ogystal â sut y byddech yn hoffi eu cael. Gallwch hefyd ddewis i ddad-danysgrifio o'r holl gyfathrebu, os byddai'n well gennych beidio â derbyn unrhyw ddiweddariadau.
Ein haddewid i chi…

Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.

Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy llenwi'r ffurflen ar ein gwefan neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.
A allwch gadarnhau'r canlynol:
 • Mae gennyf awdurdod i wneud y cais ar ran y sefydliad uchod (rwy'n aelod o'r pwyllgor rheoli neu'n aelod o staff uwch)
 • Rwy'n tystio bod y wybodaeth a gynhwysir yn y cais hwn yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth
 • Os bydd y wybodaeth yn y cais yn newid mewn unrhyw ffordd, byddaf yn hysbysu Sefydliad Cymunedol Cymru ar unwaith
 • Rwy'n rhoi caniatâd i Sefydliad Cymunedol Cymru gofnodi'r wybodaeth ar y ffurflen hon yn electronig ac i gysylltu â'm sefydliad dros y ffôn, post neu e-bost gyda gwybodaeth am ei weithgareddau ac am gyfleoedd cyllido yn y dyfodol.
 • Rwy’n ymwybodol, os na fyddaf yn cynnwys y dogfennau ategol a restrir o fewn yr amserlen ofynnol (e.e. cyfrifon blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf a dogfennau llywodraethu eich sefydliad), bydd fy nghais yn anghymwys.
 • Mae gan y sefydliad Bolisi Diogelu sy'n cael ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd.