Event Registration

Thank you for sharing personal information with Parents Helping Parents. We are required by many of our funders to collect this information. PHP never shares your personal information without notifying you with any funders, vendors, providers, or elsewhere. If you have any questions or concerns, please email us. Thank you for your ongoing trust in Parents Helping Parents.

Gracias por compartir información personal con Parents Helping Parents. Muchos de nuestros patrocinadores nos exigen recopilar esta información. PHP nunca comparte su información personal sin notificarle, ya sea con financiadores, vendedores, proveedores o cualquier otro lugar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíenos un correo electrónico. Gracias por su continua confianza en Parents Helping Parents.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin cá nhân với Phụ huynh Giúp đỡ Phụ huynh. Chúng tôi được yêu cầu bởi nhiều nhà tài trợ của chúng tôi để thu thập thông tin này. PHP không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà không thông báo cho bạn với bất kỳ nhà tài trợ, nhà cung cấp, nhà cung cấp hoặc nơi nào khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã và đang tin tưởng vào Phụ huynh Giúp đỡ Phụ huynh.

When registering for a FIRST 5 Santa Clara County Professional Trainings and Webinars Event, your contact will be shared with this funder. 

Al registrarse a un evento de FIRST 5 Santa Clara County, se compartirá su contacto con este patrocinador. 

Khi đăng ký sự kiện của First 5 được tài trợ bởi Santa Clara county, sẻ cho nhà tài trợ này.