Community Foundation Wales
Sefydliad Cymunedol Cymru

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.


Please ensure you save your form as you go to avoid losing any content.

 

It's important to save before you exit if you wish to finish your form later. Please click the save option above.

 

Unfortunately, we can’t recover unsaved work. 


Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi o’ch ffurflen wrth i chi weithio rhag ichi colli unrhyw gynnwys.

 

Mae'n bwysig arbed copi cyn i chi adael os ydych yn dymuno gorffen eich ffurflen yn nes ymlaen. Cliciwch ar yr opsiwn arbed uchod.

 

Yn anffodus, ni allwn adennill gwaith sydd heb ei achub.


IMPORTANT


 The Educational Foundation of John Vaughan was established for those resident in the parish of Llangynog, Carmarthenshire

 • To encourage, support and promote non-statutory educational attainment and lifelong learning, including early years, PWYSIG

Fe sefydlwyd Sefydliad Addysgol John Vaughan ar gyfer y rhai sy'n byw ym mhlwyf Llangynog, Sir Gaerfyrddin.
 • Annog, cefnogi a hyrwyddo dysgu gydol oes a chyrhaeddiad addysgol anstatudol, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, 


Give full details of your education since the age of 11

If you are in or will be entering further or higher education, please state:
Rhowch fanylion llawn eich addysg ers 11 oed

Os ydych chi mewn addysg bellach neu uwch, neu'n nodi addysg uwch, nodwch:

Applicants should try to limit their answers to each question to a maximum of 300 wordsPlease provide a full cost breakdown for the project


£

£
Enter the figure without commas, semi-colons or spaces e.g. 500

£
Dylai ymgeiswyr geisio cyfyngu eu hatebion i bob cwestiwn i uchafswm o 300 gair

Yma dylech ddisgrifio unrhyw anfantais rydych chi wedi'i phrofi, neu unrhyw frwydrau ariannol rydych chi wedi'u profi sydd wedi arwain at wneud cais am y grant hwn.


Rhowch ddadansoddiad llawn o gost y prosiect


£

£


£
Rhowch y ffigur heb atalnodau, lled-golonau neu ofodau e.e. 500Please provide contact details for a referee. This should be a representative of your school / college / university, preferably your Personal Tutor or Head of Year. 

Community Foundation Wales will send your referee an email reference request if your application is successful. Please make them aware of this & ask them to complete the form as soon as possible. Your grant payment will be dependent on a satisfactory reference.

Please ensure you save your form as you go to avoid losing any content.

 

It's important to save before you exit if you wish to finish your form later. Please click the save option above.

 

Unfortunately, we can’t recover unsaved work. 

Your support and commitment helps us create a stronger Wales and change lives together.

We enjoy sharing stories of this positive change with our supporters and would love to keep in touch with you in the future. If you’d like to be kept up to date on the latest news from Community Foundation Wales, as well as find out how you can be part of this life-changing work.

Please select which communications you would like to receive, as well as how you would like to receive them.  You can also choose to unsubscribe from all communications, if you would prefer not to receive any updates.Our promise to you…

We value your privacy and are committed to keeping your personal data safe. To ensure the security of your personal information, we will only use your data as outlined in our Privacy Policy and will never share your data to other organisations without your explicit consent.

You can unsubscribe from receiving communications at any time by completing the form on our website or by following the instructions at the bottom of our emails.

Please can you confirm the following: 
 • I certify that the information contained in this application is correct to the best of my knowledge.
 • If the information in the application changes in any way I will inform the Community Foundation in Wales immediately
 • I give permission for the Community Foundation in Wales to record the information in this form electronically and to contact me by phone, mail or email with information about its activities and about funding opportunitiesRhowch fanylion cyswllt canolwr. Dylai hwn fod yn gynrychiolydd o'ch ysgol / coleg / prifysgol, yn ddelfrydol eich Tiwtor Personol neu'ch Pennaeth Blwyddyn.

Bydd Sefydliad Cymunedol Cymru yn anfon e-bost at eich canolwr os bydd eich cais yn llwyddiannus. Rhowch wybod iddynt am hyn a gofynnwch iddynt gwblhau'r ffurflen cyn gynted â phosibl. Bydd eich taliad grant yn dibynnu ar derbyn eirda boddhaol.

Datganiad

A allwch gadarnhau'r canlynol:
 • Tystiaf fod yr wybodaeth sy’n gynwysedig yn y cais hwn yn gywir, hyd y gwn i  
 • Os fydd yr wybodaeth sy’n gynwysedig yn y cais hwn yn newid, yn unrhyw ffordd, byddaf yn hysbysu’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar unwaith
 • Rhoddaf ganiatâd i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i gadw cofnod o’r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon, mewn cyfrwng electronig, ac i gysylltu â’m mudiad dros y ffôn, trwy’r post neu ar e-bost, gyda gwybodaeth am ei weithgareddau ac am gyfleoedd ariannu

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi o’ch ffurflen wrth i chi weithio rhag ichi colli unrhyw gynnwys.

 

Mae'n bwysig arbed copi cyn i chi adael os ydych yn dymuno gorffen eich ffurflen yn nes ymlaen. Cliciwch ar yr opsiwn arbed uchod.

 

Yn anffodus, ni allwn adennill gwaith sydd heb ei achub.


Mae’ch cefnogaeth a’ch ymrwymiad chi’n ein helpu ni i greu Cymru gryfach a newid bywydau gyda’n gilydd.

Rydym yn mwynhau rhannu hanesion am y newid cadarnhaol hwn gyda’n cefnogwyr ac fe fyddem wrth ein bodd o gadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol. Os hoffech gael eich hysbysu’n rheolaidd am y newyddion diweddaraf o Sefydliad Cymunedol Cymru, yn ogystal â chanfod sut y gallwch fod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n newid bywydau,
 
Dewiswch pa fath o ohebiaeth hoffech eu cael, yn ogystal â sut y byddech yn hoffi eu cael. Gallwch hefyd ddewis i ddad-danysgrifio o'r holl gyfathrebu, os byddai'n well gennych beidio â derbyn unrhyw ddiweddariadau.Ein haddewid i chi…

Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.

Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy llenwi'r ffurflen ar ein gwefan neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.

A allwch gadarnhau'r canlynol:
 • Tystiaf fod yr wybodaeth sy’n gynwysedig yn y cais hwn yn gywir, hyd y gwn i  
 • Os fydd yr wybodaeth sy’n gynwysedig yn y cais hwn yn newid, yn unrhyw ffordd, byddaf yn hysbysu’r Sefydliad Cymunedol Cymru ar unwaith
 • Rhoddaf ganiatâd i Sefydliad Cymunedol Cymru i gadw cofnod o’r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon, mewn cyfrwng electronig, ac i gysylltu â’m mudiad dros y ffôn, trwy’r post neu ar e-bost am wybodaeth ynglyn a'r grant yma. 
 • .