United Way of Greater Cincinnati/211
Por favor, llame al 211 o al 513-721-7900 para obtener ayuda. Después del saludo inicial, se le pedirá que escriba su código postal de 5 dígitos. Luego de eso, pulse la opción 2 para dirigirse a nuestras opciones de servicios de traducción. Los hispanohablantes, luego, pueden pulsar 1 para servicios.

如需帮助,请拨打 211 或 513-721-7900。来电问候结束后,请您根据系统提示输入 5 位数的邮政编码。输入完毕后,请按键选择第二项以跳转至翻译服务选项。如要获取非英语和西班牙语服务,请按 2 号键。 

Veuillez appeler le 211 ou le 513-721-7900 pour obtenir de l'aide. Après le message d'accueil, vous serez invité à saisir votre code postal à 5 chiffres. Ensuite, appuyez sur l'option 2 pour être dirigé vers nos options de services de traduction. Les personnes parlant des langues autres que l'anglais et l'espagnol peuvent alors appuyer sur la touche 2 pour obtenir des services.

कृपया सहयोगको लागि 211 वा 513-721-7900 मा फोन गर्नुहोस् शुरुको अभिवादन पछि, तपाईंलाई आफ्नो 5-अंकको जिप कोड इन्टर गर्न लगाइनेछ त्यपछि, अनुवाद सेवाहरूको लागि हाम्रो विकल्पहरूमा निर्देशित गर्नको लागि विकल्प 2 थिच्नुहोस् स्पानिश अंग्रेजी भाषा बोल्नेहरू बाहेकले त्यसपछि सेवाहरूको लागि 2 थिच्न सक्नेछन्

J̀ẃ pe 211 tàbí 513-721-7900 fún ìrànĺẃ.  Lẹ́hin kíkí ìb̀r̀, a ó s fún ki o s’àt̀wlé dijiti-Márun sip kodù. Lẹ́hìn tí o bá ti se bẹ́̀, s’àt̀wlé yíyàn Kejì láti darí r sí àwn yíyàn wa fún àwn iẹ́ ìtum.  Àwn eléde Yorùbá le wá t Oókan fún àwn iẹ́.

Biko kpọọ 211 maọbụ 513-721-7900 maka enyemaka. Mgbe ekelesiri, aga-agwa gị ka itinye nọmba koodu zip 5. Mgbe emechara nke a, pịa nhọro nke 2 ka atụziere gị aka na nhọro anyị maka ọrụ enyemaka ntụgharị asụsụ. Ndị na-asụ asụsụ ọzọ na-abụghị Bekee na Spanish nwere ike pịa 2 maka ọrụ enyemaka. 

لطلب المساعدة يرجى الاتصال على الرقم 211 أو 7900-721-513. بعد رسالة الترحيب الأولية يٌطلب منك إدخال رمز المنطقة المكون من 5 أرقام. بعد إدخاله اضغط على الخيار 2 ليجري تحويلك مباشرة إلى خياراتنا الخاصة بخدمات الترجمة. يمكن لمتحدثي لغات أخرى غير الإنجليزية والإسبانية الضغط على 2 للحصول على الخدمات.

Vui lòng gọi 211 hoặc 513-721-7900 để được hỗ trợ. Sau lời chào đầu tiên, bạn sẽ được nhắc nhập mã zip gồm 5 chữ số. Sau khi nhập xong, hãy nhấn số 2 để được chuyển đến các lựa chọn dịch vụ dịch thuật của chúng tôi. Sau đó, người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có thể nhấn phím 2 để nhận dịch vụ.

Чтобы получить помощь, позвоните по номеру 211 или 513-721-7900. После приветствия вам будет предложено ввести пятизначный почтовый индекс. После ввода индекса выберите опцию 2, чтобы перейти к нашим услугам по переводу. Для получения услуг носители других языков, кроме английского и испанского, могут нажать 2.

ለእርዳታ እባክዎ 211 ወይም 513-721-7900 ይደውሉ። ከመጀመሪያው ሰላምታ በኋላ፣ ባለ 5-አሃዝ ዚፕ ኮድዎን እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ። ይህን ካደረጉ በኋላ፣ ወደ ትርጉም አገልግሎት አማራጮቻችን ለመመራት አማራጭ 2 ይጫኑ። ከእንግሊዝኛ እና ከስፓኒሽ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎችአገልግሎቶች 2ን መጫን ይችላሉ።


United Way of Greater Cincinnati
2400 Reading Road, Cincinnati, OH 45202
513-762-7100 | live.united@uwgc.org | www.uwgc.org