Gwneud cais am y rownd grant Therapïau Seicolegol

Croeso

 

Rydym ni yma i atal plant a phobl ifanc rhag ymwneud â thrais. I’n helpu i wneud y gwahaniaeth mwyaf dros ddeng mlynedd ein gwaddol, rydym ni wedi dewis set o feysydd ffocws y byddwn yn canolbwyntio ein cyllid a’n dysgu arnynt.


Rydym ni’n credu y bydd y meysydd ffocws hyn yn cynnig rhai o’r cyfleoedd mwyaf i wella’r cymorth i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ymwneud â thrais. Cawsant eu dewis yn ofalus ar ôl gwrando ar anghenion a phrofiadau pobl ifanc a’r oedolion sy’n gweithio i'w cadw’n ddiogel.


Y ffocws ar gyfer y rownd grantiau hon yw Therapïau Seicolegol– therapïau siarad a gyflwynir gan therapyddion hyfforddedig, sy’n anelu at drin problemau seicolegol ac emosiynol mewn plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ymwneud â throsedd a thrais neu’r rhai hynny sydd eisoes yn ymwneud â’r system cyfiawnder ieuenctid. Gall gynnwys elfennau un i un, grŵp, ar-lein a ffôn.   


Rydym ni eisiau adeiladu gwybodaeth ynglŷn ag amrywiol fodelau therapiwtig, gyda phwyslais ar ddeall y perthnasoedd therapiwtig sy’n sail iddynt. Y flaenoriaeth yw sicrhau bod ceisiadau’n bodloni’r meini prawf penodedig a amlinellir yn y canllaw hwn, yn hytrach na chysoni ag unrhyw fodelau therapiwtig penodol.

  

Yn y gorffennol, rydym wedi ariannu amrediad o ymyriadau therapiwtig sy’n canolbwyntio ar y teulu ehangach. Yn y rownd grantiau hon, rydym yn ystyried ariannu therapïau sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc ar lefel yr unigolyn.

Beth i’w wneud

Rydym wrth ein bodd eich bod yn bwriadu ymgeisio am gyllid oddi wrthym yn y Gronfa Gwaddol Ieuenctid. I ymgeisio, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon.


Dywedwch wrthym mor onest â phosibl am yr hyn rydych chi’n cynnig ei wneud. Rydym am i'ch cynnig ddangos i ni:

  • Os bydd yn cael ei ddarparu’n llwyddiannus, byddai’n arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc trwy eu helpu i adeiladu perthnasoedd ymddiriedol ag oedolion y tu allan i amgylchedd eu teulu
  • Gallwch gyrraedd y plant y mae gennym fwyaf o ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw yn y rownd grantiau hon (gweler y canllawiau)

  • Rydych chi’n debygol o allu cyrraedd y plant, pobl ifanc a theuluoedd hyn a darparu’r hyn rydych yn ei gynnig yn llwyddiannus (nid ysgrifennu’n dda amdano yn unig).
  • Rydym yn gallu gweithio gyda’n gilydd â sefydliad ymchwil annibynnol i arfarnu’ch prosiect yn drwyadl i weld os yw’n gweithio (nid fel baich yn unig, yn cynhyrchu adroddiadau nad ydych yn credu ynddynt).

Os mai dyma chi, ymgeisiwch.

 

Mae’r ffurflen wedi’i rhannu’n 2 ran; 13 Cwestiwn cymhwyster Ie / Na i weld os ydych chi’n addas i ymgeisio am y cyllid ac yna’r prif gais fydd yn gofyn am ymatebion manwl ynglŷn â’ch cais am gyllid. Cyn ymgeisio, gallwch ddymuno adolygu’r rhestr o gwestiynau o dudalen 25 o’n cyfarwyddyd ymgeisio, i weld pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Rydym yn gwybod bod cryn nifer o gwestiynau, ond rydym yn credu eu bod oll yn ymwneud â phethau y byddai angen i chi eu hystyried i sicrhau bod y cyllid hwn yn gywir ar eich cyfer.

Gallwch arbed eich ffurflen ar unrhyw adeg a dychwelyd ato’n ddiweddarach. Rydym yn argymell eich bod yn cadw nodyn o’ch atebion wrth i chi gwblhau’r ffurflen, rhag ofn y byddwch yn cyfarfod â materion technegol.

 

Wrth ddefnyddio’r nodwedd ‘Arbed ac Ailddechrau', peidiwch ag anghofio gwirio eich bod wedi mewngofnodi’ch cyfeiriad e-bost yn gywir a’ch bod wedi gwneud nodyn o’ch cyfrinair. Cyn gynted â’ch bod wedi clicio ‘Arbed’ dylech dderbyn e-bost â dolen i’ch cais a arbedwyd. Defnyddiwch y ddolen hon i gyrchu’ch ffurflen gais. Os nad ydych wedi derbyn unrhyw e-bost, gwiriwch eich blwch sothach neu fel arall cysylltwch â ni ar 
grants@youthendowmentfund.org.uk.

Peidiwch â defnyddio botwm Yn ôl nac Ymlaen eich porwr gan y bydd hyn yn arwain at unrhyw ateb a gofnodwyd yn flaenorol yn cael ei golli. Defnyddiwch y botymau llywio yn y dudalen.

 

Cyn gynted â’n bod wedi derbyn yr holl gynigion byddwn yn darllen ac yn asesu pob un ohonynt yn unigol. Os nad ydym yn cyllido eich cynnig, nid yw’n golygu ein bod yn meddwl eich bod yn  gwneud gwaith gwael o gwbl. Rydym yn ceisio canfod y cynigion gorau lle gallwn gynnal yr arfarniadau gorau i adeiladu consensws ar yr hyn sy’n gweithio. Cyfeiriwch at y ddogfen gyfarwyddyd am ragor o wybodaeth ynglŷn a phryd y gallwch ddisgwyl clywed oddi wrthym a beth fydd y camau nesaf.


Mae angen yr wybodaeth arnom yn y ffurflen hon er mwyn ystyried eich cais am gyllid. Mae gan ein hysbysiad preifatrwydd ymgeiswyr ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio’ch data personol.

Diolch am bopeth rydych yn ei wneud i gadw pobl ifanc yn ddiogel.

Bydd y ffurflen hon yn cau am 5pm ar  24 Mai 2024

 

Yr eiddoch,

Jon Yates

Cyfarwyddwr Gweithredol, YEF                 

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi

Yn rhan gyntaf y ffurflen gais, byddwn yn eich helpu i wirio a yw'r cyllid hwn yn iawn i chi. Nid ydym am i chi dreulio amser ar y cais oni bai eich bod yn bodloni ein gofynion ariannu.


Bydd ateb cwestiwn canlynol yn eich helpu i wybod a allwch chi wneud cais.


Mae'n ddrwg gennym ond dim ond i sefydliadau cofrestredig y mae'r cyllid hwn ar gael. Ni allwn dderbyn eich cais ar gyfer y rownd hon.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.                                        

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae'n ddrwg gennym ond dim ond yng Nghymru a Lloegr y gallwn ariannu gwaith. Ni allwn dderbyn eich cais ar gyfer y rownd hon.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau. 

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


I sicrhau nad ydym ni’n derbyn sawl cais am yr un prosiect, byddwn ni dim ond yn derbyn ceisiadau gan sefydliad arweiniol eich consortiwm. Os ydych chi’n gwneud cais fel consortiwm o bartneriaid, y sefydliad arweiniol yw’r un a fydd yn gyfrifol am lofnodi'r cytundeb â’r YEF ac am adrodd i ni’n rheolaidd.

 

Os ydych chi’n gwneud cais fel rhan o gonsortiwm, ond nid chi yw’r sefydliad arweiniol, rhowch y gorau i lenwi’r cais hwn a chydlynu gyda’ch arweinydd, a fydd yn cyflwyno ar eich rhan.

 

Y peth pwysicaf yw eich bod chi’n gallu cynnig tystiolaeth i ddangos pam byddai eich partneriaeth yn cynnig prosiect sy’n atal plant a phobl ifanc rhag bod ynghlwm â thrais yn effeithiol.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae'n ddrwg gennym mai dim ond ceisiadau am gyllid i leihau trais y gallwn eu derbyn


Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.  

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi 


Mae'n ddrwg gennyf. Dim ond ceisiadau ar gyfer y rownd hon sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n bodloni'r meini prawf hyn y gallwn eu derbyn. 


Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae'n ddrwg gennyf. Dim ond gan brosiectau sy'n darparu cydran therapiwtig graidd y gallwn ni dderbyn ceisiadau. 


Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae bod yn bartner yr YEF yn ymrwymiad mawr; i’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth o ddarganfod beth sy’n gweithio, bydd angen i chi weithio’n agos â’ch gwerthuswr. Os nad ydych chi’n fodlon cael eich gwerthuso’n annibynnol, ni fydd ein cyllid yn addas i chi.


Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.  

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i ch


Mae'n ddrwg gennym ond mae deall beth sy'n gweithio yn y ffordd fwyaf trwyadl bosibl yn bwysig iawn i ni. Ni allwn dderbyn eich cais ar gyfer y rownd hon.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae'n ddrwg gennyf. Dim ond ceisiadau ar gyfer y rownd hon sy'n gallu cyrraedd y nifer gofynnol o blant a phobl ifanc y gallwn eu derbyn.


Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Mae'n ddrwg gennym ond mae deall effaith hirdymor yr hyn a wnawn yn bwysig iawn i ni. Ni allwn dderbyn eich cais ar gyfer y rownd hon.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Gwirio a yw'r cyllid hwn yn addas i chi


Adolygwch y ddogfen ganllaw i sicrhau eich bod yn glir ynghylch y gofynion ar gyfer cymhwyso a disgwyliadau'r Gronfa Gwaddol Ieuenctid. Mae'r ddogfen ganllaw i'w weld yma.

Pwyswch y botwm 'Dychwelyd i'r Dudalen Gartref' i adael y ffurflen, neu dewiswch yr ateb arall i barhau.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau - rydych yn gymwys i wneud cais.

Cliciwch ar 'Cyflwyno' i fynd i'r brif ffurflen gais a fydd yn gofyn am ymatebion manwl mewn perthynas â'ch cais am arian.