Community Foundation Wales
Sefydliad Cymunedol Cymru

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Hidden SectionGrant applications submitted in either English or Welsh will be treated equitably and with fairness, we do not favour either language over the other.

Before you start completing this application form, we recommend that you read our minimum expected standards to increase your chances of being successful. 
We won't be able to support an organisation that doesn't meet these standards.
Click Here to read the full document

The toolkit also includes a section called 'Writing a strong application' which includes top tips on applying to us for funding. Click Here to visit

Bydd ceisiadau grant a gyflwynir yn Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn deg ac nid ydym yn ffafrio'r naill iaith na'r llall.

Cyn i chi ddechrau llenwi'r ffurflen gais hon, rydym yn argymell eich bod yn darllen ein safonau disgwyliedig gofynnol i gynyddu eich siawns o fod yn llwyddiannus. 
Ni fyddwn yn gallu cefnogi sefydliad nad yw'n bodloni'r safonau hyn. 
Cliciwch yma i ddarllen y ddogfen lawn

Mae'r pecyn cymorth hefyd yn cynnwys adran o'r enw 'Ysgrifennu cais cryf' sy'n cynnwys awgrymiadau da ar wneud cais i ni am gyllid. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Please ensure you save your form as you go to avoid losing any content.

 

It's important to save before you exit if you wish to finish your form later. Please click the save option above. If you have any problems submitting your form, please email the Grants Team on grants@communityfoundationwales.org.uk

 

They will be happy to help. Unfortunately, we can’t recover unsaved work.


Tick all that apply

If you aren’t already, we encourage you to become accredited as a Living Wage Employer with the Living Wage Foundation: www.livingwage.org.uk/employers 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch ffurflen wrth i chi fynd i osgoi colli unrhyw gynnwys.  

 

Mae'n bwysig arbed y dudalen cyn i chi adael os ydych yn dymuno gorffen eich ffurflen yn nes ymlaen. Cliciwch ar yr opsiwn arbed uchod. Os oes gennych unrhyw broblemau wrth gyflwyno'ch ffurflen, e-bostiwch y Tîm Grantiau ar grants@communityfoundationwales.org.uk   

 

Byddant yn hapus i helpu. Yn anffodus, ni allwn adennill gwaith heb ei achub.


Sefydliad

Tick all that apply

Os nad ydych chi eisioes, rydym yn eich annog i gael eich achredu fel Cyflogwr Cyflog Byw gyda Sefydliad Cyflog Byw - www.livingwage.org.uk/employers

Safeguarding

We will be undertaking spot checks during our grantmaking processes, and therefore reserve the right to request a copy of your Safeguarding Policy at any time.

If the project you are applying for is working with children, young people, and/or vulnerable adults on a 1:1 basis, we WILL request a copy of your Safeguarding Policy as part of our assessment process.

Diogelu

Ambell dro byddwn yn cynnal gwirio yn ystod ein prosesau gwneud grantiau, ac felly rydym yn cadw'r hawl i ofyn am gopi o'ch Polisi Diogelu ar unrhyw adeg. Os yw'r prosiect rydych yn gwneud cais amdano yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion agored i niwed ar sail 1:1, byddwn yn gofyn am gopi o'ch cais.
Please select if your application is for project or core costs. Please note that we will consider a contribution towards core if you're applying for project costs. 

We consider ‘Core Costs’ to be an organisation’s operating costs, essential to keeping an organisation running from day-to-day.  They are not related to delivering specific or distinct projects.


These might include for example:

 • General office expenses, such as rent, utilities, insurance etc.
 • Governance and compliance costs such as accountancy and audit, mandatory training, memberships etc.
 • Management, HR and payroll costs.
 • Costs related to marketing and communications.
 • Monitoring, evaluation and learning.Budget
Before completing this section, please read the grant criteria to ensure you are not applying for more funding than we can award through this grant.

Requested Amount: How much you are applying to Community Foundation Wales for.

Total Costs: The total cost to deliver the project, as you may have secured, or be in the process of securing, funding from other sources. 

Please enter the figures without commas, semi-colons or spaces e.g. 2000

£

£

£

£
This grant will be 
% of the total costs


Dewiswch os yw'ch cais ar gyfer costau prosiect neu gostau craidd. Sylwch y byddwn yn ystyried cyfraniad tuag at costau craidd os ydych yn gwneud cais am gostau prosiect. 

Rydym o'r farn mai 'Costau Craidd' yw costau gweithredu'r sefydliad, sy'n hanfodol i helpu'r sefydliad redeg o ddydd i ddydd.  Nid ydynt yn gysylltiedig â chyflawni prosiectau penodol.

Er enghraifft, gallai'r rhain gynnwys:
 • Costau swyddfa gyffredinol, fel rhent, cyfleustodau, yswiriant ac ati.
 • Costau llywodraethu a chydymffurfio fel cyfrifeg ac archwilio, hyfforddiant gorfodol, aelodaeth ac ati.
 • Costau rheoli, Adnoddau Dynol a chyflogres.
 • Costau sy'n gysylltiedig â marchnata a chyfathrebu.
 • Monitro, gwerthuso a dysgu.
Cyllideb

Cyn cwblhau'r adran hon, darllenwch y meini prawf grant i sicrhau nad ydych yn gwneud cais am fwy o gyllid nag y gallwn ei ddyfarnu trwy'r grant hwn.

Swm y gofynnwyd amdano: Am faint rydych yn gwneud cais i Sefydliad Cymunedol Cymru.

Cyfanswm y costau: Cyfanswm y gost i gyflawni'r prosiect, fel y gallech fod wedi sicrhau, neu fod wrthi'n caffael, cyllid o ffynonellau eraill. 

Rhowch y ffigurau heb gomâu, lled-golon (semi-colon) neu fannau e.e. 2000.

£

£

£

£

Bydd y grant hwn yn
% o gyfanswm y costau.


Outcomes
Please tell us the difference this grant will make. Please select at least one outcome for your application. 

Outcomes are the change that results from the project/organisational work. The outcomes should contribute to the aim of the project/organisation.
Primary Beneficiaries
From the questions below, please choose the category that fits the majority of the beneficiaries of this grant.
Activities
Please tell us what type(s) of activities will be carried out with this grant. If you are applying for core costs please choose activities that form the majority of your work detailed in your application. 

If you are delivering multiple activities please click on 'Add another activity' to add more than one type.

Target Number: This is the number of beneficiaries you hope to support. We understand at this stage the number may be an estimate and it may change as you deliver your project/service. Age Group
Please tell us the age range of the individuals that will benefit from this grant. 

If you are delivering to multiple ages please click on 'Add another primary age' to add more than one range.

Target Number: This is the number of beneficiaries you hope to support. We understand at this stage the number may be an estimate and it may change as you deliver your project/service. 


Ethnicity
Please select which ethnicity group your beneficiaries are from. 

If you are delivering to multiple ethnicities please click on 'Add another primary ethnicity' to add more than one range.

Target Number: This is the number of beneficiaries you hope to support. We understand at this stage the number may be an estimate and it may change as you deliver your project/service. 
Local Authority
Please confirm which Local Authority you will work in. If you are delivering in multiple Local Authorities please click on 'Add another local authority' to add more than one area.

Target Number: This is the number of beneficiaries you hope to support. We understand at this stage the number may be an estimate and it may change as you deliver your project/service. 


Canlyniadau

Dywedwch wrthym y gwahaniaeth y bydd y grant hwn yn ei wneud. Dewiswch o leiaf un canlyniad ar gyfer eich cais. 


Canlyniadau yw'r newid sy'n deillio o'r prosiect/gwaith sefydliadol. Dylai'r canlyniadau gyfrannu at nod y prosiect/sefydliad.

Prif Fuddiolwyr
O'r cwestiynau isod, dewiswch y categori sy'n gweddu i'r rhan fwyaf o fuddiolwyr y grant hwn.
Gweithgaredd
Dywedwch wrthym pa fath (au) o weithgareddau fydd yn cael eu cynnal gyda'r grant hwn. Os ydych yn gwneud cais am gostau craidd, dewiswch weithgareddau sy'n ffurfio'r rhan fwyaf o'ch gwaith a nodir yn eich cais. Os ydych yn cyflwyno nifer o weithgareddau, cliciwch ar 'Ychwanegu gweithgaredd arall' i ychwanegu mwy nag un math.

Rhif Targed: Dyma'r nifer o fuddiolwyr rydych chi'n gobeithio eu cefnogi. Rydym yn deall ar hyn o bryd y gallai'r rhif fod yn amcangyfrif a gall newid wrth i chi gyflawni eich prosiect/gwasanaeth.Grŵp Oedran
Dywedwch wrthym ystod oedran yr unigolion a fydd yn elwa o'r grant hwn.  Os ydych chi'n dosbarthu i sawl oedran, cliciwch ar 'Ychwanegu gweithgaredd arall' i ychwanegu mwy nag un ystod.

Rhif Targed: Dyma'r nifer o fuddiolwyr rydych chi'n gobeithio eu cefnogi. Rydym yn deall ar hyn o bryd y gallai'r rhif fod yn amcangyfrif a gall newid wrth i chi gyflawni eich prosiect/gwasanaeth.


Ethnigrwydd
Dewiswch pa grŵp ethnigrwydd y mae eich buddiolwyr yn dod ohono. 

Os ydych chi'n dosbarthu i ethnigrwydd lluosog, cliciwch ar 'Ychwanegu grŵp oedran arall' i ychwanegu mwy nag un ystod.

Rhif Targed: Dyma'r nifer o fuddiolwyr rydych chi'n gobeithio eu cefnogi. Rydym yn deall ar hyn o bryd y gallai'r rhif fod yn amcangyfrif a gall newid wrth i chi gyflawni eich prosiect/gwasanaeth.
Awdurdod Lleol
Cadarnhewch ym mha Awdurdod Lleol y byddwch yn gweithio ynddo. Os ydych yn cyflawni mewn nifer o Awdurdodau Lleol, cliciwch ar 'Ychwanegu awdurdod lleol arall' i ychwanegu mwy nag un ardal

Rhif Targed: Dyma'r nifer o fuddiolwyr rydych chi'n gobeithio eu cefnogi. Rydym yn deall ar hyn o bryd y gallai'r rhif fod yn amcangyfrif a gall newid wrth i chi gyflawni eich prosiect/gwasanaeth.As a funder, we have a responsibility to make sure the organisations we fund are robust and well structured. However, we recognise that this can be confusing for voluntary organisations if they are new to the sector or are not aware of the various standards required in the charitable sector.

Our Grants Toolkit includes guidance in this area which includes an explanation of different organisation structures and which governing document we need to see from each and guidance on policies and best practice - click here to read more.

We need the following documents to process your application
Fel cyllidwr, mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod y sefydliadau rydym yn eu hariannu yn gadarn ac wedi'u strwythuro'n dda. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall hyn fod yn ddryslyd i sefydliadau gwirfoddol os ydynt yn newydd i'r sector neu os nad ydynt yn ymwybodol o'r safonau amrywiol sy'n ofynnol yn y sector elusennol.

Mae ein Pecyn Cymorth Grantiau yn cynnwys canllawiau yn y maes hwn sy'n cynnwys esboniad o wahanol strwythurau sefydliadol a pha ddogfen lywodraethol y mae angen ei yrru i ni a chanllawiau ar bolisïau ac arfer gorau - cliciwch yma i ddarllen mwy.

Mae angen y dogfennau canlynol arnom i brosesu eich cais

Our promise to you

We value your privacy and are committed to keeping your data safe. To ensure the security of your personal information, we will only use your data as outlined in our 
Privacy Policy and will never share your data with other organisations without your explicit consent.
Please can you confirm the following: 
 • I am authorised to make the application on behalf of the above organisation (I am a member of the management committee or a senior staff member). 
 • I certify that the information contained in this application is correct to the best of my knowledge. 
 • If the information in the application changes in any way I will inform Community Foundation Wales immediately. 
 • I give permission for Community Foundation Wales to record the information in this form electronically and to contact my organisation by phone, mail or email with information about its activities and about future funding opportunities.
 • I am aware that if I do not include the supporting documents listed within the required time frame (e.g. annual accounts for the last financial year and your organisation’s governing documents), my application will be ineligible. 
 • The organisation has a Safeguarding Policy that is regularly reviewed and updated. 


Feedback

We value your experience and your voice matters. Your input is crucial in shaping our services and ensuring a better application process for everyone.
Rating

Ein haddewid i chi
Rydym yn gwerthfawrogi’ch preifatrwydd ac rydym wedi’n hymrwymo i gadw’ch data personol yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol, fe wnawn ond defnyddio’ch data fel a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd ac ni wnawn byth rannu’ch data â sefydliadau eraill heb eich caniatâd penodol chi.
Gallwch ddad-danysgrifio i beidio â derbyn cyfathrebiadau unrhyw adeg drwy llenwi'r ffurflen ar ein gwefan neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod ein e-byst.
A allwch gadarnhau'r canlynol:
 • Mae gennyf awdurdod i wneud y cais ar ran y sefydliad uchod (rwy'n aelod o'r pwyllgor rheoli neu'n aelod o staff uwch).
 • Rwy'n tystio bod y wybodaeth a gynhwysir yn y cais hwn yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
 • Os bydd y wybodaeth yn y cais yn newid mewn unrhyw ffordd, byddaf yn hysbysu Sefydliad Cymunedol Cymru ar unwaith.
 • Rwy'n rhoi caniatâd i Sefydliad Cymunedol Cymru gofnodi'r wybodaeth ar y ffurflen hon yn electronig ac i gysylltu â'm sefydliad dros y ffôn, post neu e-bost gyda gwybodaeth am ei weithgareddau ac am gyfleoedd cyllido yn y dyfodol.
 • Rwy’n ymwybodol, os na fyddaf yn cynnwys y dogfennau ategol a restrir o fewn yr amserlen ofynnol (e.e. cyfrifon blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf a dogfennau llywodraethu eich sefydliad), bydd fy nghais yn anghymwys.
 • Mae gan y sefydliad Bolisi Diogelu sy'n cael ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd.

Adborth

Rydym yn gwerthfawrogi eich profiad ac mae eich llais yn bwysig. Mae eich mewnbwn yn hanfodol wrth lunio ein gwasanaethau a sicrhau gwell proses ymgeisio i bawb.
Rating