Bắt đầu Bài kiểm tra Phổi Khoẻ mạnh tại Nơi làm việc

Industry Icons
Hard Hat

Quý vị hiện đang làm việc trong ngành nào?

Vui lòng cho biết:

Quý vị đã làm việc trong ngành hiện tại bao lâu?

Hazards - Dust

Hiện giờ, tại nơi làm việc, quý vị bị phơi nhiễm với những mối nguy hiểm nào cho sức khoẻ của phổi?Technology - Information

Hãy xếp hạng mức độ đồng ý của quý vị với các câu dưới đây về nơi làm việc hiện nay của quý vị:

Tôi cảm thấy có đầy đủ thông tin về các nguy cơ đối với sức khoẻ của phổi tại nơi làm việc.
Tôi cảm thấy nơi làm việc của mình đào tạo đầy đủ về cách giảm bớt hay kiểm soát sự phơi nhiễm đối với các mối nguy hiểm về sức khoẻ của phổi tại nơi làm việc.
Paper Clipboard and pencil

Nơi làm việc của quý vị có thông tin, chính sách và/hoặc thủ tục xung quanh vấn đề bảo vệ phổi tại nơi làm việc không?


Điều này có thể bao gồm Tờ Dữ liệu về An toàn (Safety Data Sheets - SDS), Bản tuyên bố về Phương pháp Làm việc An toàn (Safe Work Method Statements - SWMS) và / hoặc thẩm định rủi ro.
Construction worker

Nơi làm việc của quý vị có Người đại diện về Sức khoẻ và An toàn (Health and Safety Representative - HSR) không?


HSR là một nhân viên được nhóm đồng nghiệp lựa chọn để đại diện cho họ về các vấn đề sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
Hierarchy of controls

Nơi làm việc của quý vị sử dụng những biện pháp nào từ Hệ thống Kiểm soát theo Thứ bậc (Hierarchy of Controls) để giảm bớt hay kiểm soát sự phơi nhiễm của quý vị đối với các mối nguy hiểm về sức khoẻ của phổi?


Quý vị hài lòng ở mức nào về việc các biện pháp kiểm soát được sử dụng tại nơi làm việc của mình có thể giảm bớt hay kiểm soát đầy đủ sự phơi nhiễm của quý vị đối với các mối nguy hiểm về sức khoẻ của phổi?

Medical - X-Ray chest, CT Scan, Radiotherapy, HRCT

Trong công việc hiện tại của mình, quý vị có bao giờ tham gia vào việc theo dõi sức khoẻ không?


Theo dõi sức khoẻ: Một yêu cầu theo luật về Sức khoẻ và An toàn khi Làm việc dành cho các công nhân có nguy cơ trong những ngành nhất định. Việc theo dõi sức khoẻ (được gọi là giám sát sức khoẻ ở WA) bao gồm thường xuyên kiểm tra sức khoẻ trong đó chuyên viên y tế sẽ theo dõi và bảo vệ sức khoẻ của công nhân vì họ bị phơi nhiễm với các tác nhân nguy hiểm tại nơi làm việc. Điều này có thể không áp dụng cho ngành hay công việc hiện tại của quý vị.

Nơi làm việc hiện nay của quý vị có bao giờ thực hiện việc theo dõi không khí không?

Body - Head Cough

Hiện tại, quý vị có bị triệu chứng hô hấp nào mà quý vị nghĩ có thể liên quan tới nơi làm việc hiện nay của mình không?Outline of two people talking

Quý vị có nói chuyện với bác sĩ về nơi làm việc của mình và về các mối nguy hiểm đối với sức khoẻ của phổi mà quý vị bị phơi nhiễm không?

Các câu hỏi dưới đây là về quý vị:


Tình trạng hút thuốc lá và hút thuốc lá điện tử của quý vị là như thế nào?Quý vị có muốn nhận được báo cáo kết quả tóm tắt để mang đến cho bác sĩ của mình không?

Phơi nhiễm đối với các tác nhân nguy hiểm tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của quý vị hiện tại và sau này. Điều quan trọng là phải thảo luận về sự phơi nhiễm tại nơi làm việc với bác sĩ của quý vị - ngay cả nếu quý vị hiện không bị triệu chứng nào.

*Lưu ý: Báo cáo tóm tắt sẽ được gửi cho quý vị bằng tiếng Anh để đưa cho bác sĩ.
Vui lòng cho biết chi tiết của quý vị để nhận được bản tóm tắt kết quả qua email. 
Tôi đã đọc và hiểu rằng tôi có thể được liên lạc như đã trình bày trong Tuyên bố về Quyền riêng tư.