yesod program
פרטים אישיים9 ספרות
עשייה חברתית


למשרתי שירות צבאי
רקע לימודי

על פי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.