VOLS REBRE INFORMACIÓ D'EURECAT?
¿QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN DE EURECAT?
DO YOU WANT TO RECEIVE INFORMATION FROM EURECAT?

Logo d'Eurecat
Emplena si us plau el següent formulari  / Rellena por favor el siguiente formulario /  Please, fill in the form.
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES | PROFESSIONAL DATA  

TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS | PROCESSING OF MY PERSONAL DATA
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WISH TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , FUNDACIÓ Eurecat, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the relevant State regulations, FUNDACIÓ Eurecat, the controller, hereby provides the following basic information regarding data protection:


• Responsable | Controller: 

 | FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org

Dades del delegat de protecció de dades | Datos del delegado de protección de datos | Details of the data protection officer: dpo@eurecat.org

• Finalitat del tractament de les seves dades personals | Finalidad del tratamiento de sus datos personales | Purpose of the processing of your personal data:  Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos. | Gestionar los envíos de información de acuerdo con sus intereses. | Managing the dispatch of information according to your interests.

• Legitimació | Legitimación | Basis: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en aquesta activitat | El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento prestado por el interesado en esta actividad. | The basis for the processing is the consent granted by the data subject for this purpose. 

• Destinataris | Destinatarios | Recipients:  No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. | No se cederán los datos a terceros, excepto de obligación legal. | The data will not be disclosed to third parties unless there is a legal obligation to do so.

• Drets | Derechos | RightsVostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable o a l'adreça de correu electrònic: legal@eurecat.org. | Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sobre datos, así como ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos dirigiéndose al domicilio del responsable o a la dirección de correo electrónico: legal@eurecat.org. | You may access, rectify or erase the data and exercise your right to restriction of the processing and portability of the data by contacting the controller or sending an email to legal@eurecat.org.

• Conservació | Conservación | Storage: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei. | El período de conservación de los datos será el necesario para la realización del servicio. | The data will be stored for the term required to render the service.


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FUNDACIÓN EURECAT hereby informs you that it meets all the requirements stipulated by the data protection regulations and has in place all the technical and organisational measures to ensure the security of personal data. Moreover, in the event of any breach by the controller in the processing of your personal data, you are entitled to file a claim with the Spanish Data Protection Agency